คณะประมงมีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทางด้านการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม มีการแลกเปลี่ยนนิสิต บุคลากร และเครื่องมือ เพื่อให้ได้การศึกษาและการวิจัยทางด้านประมงที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานภายในประเทศ

หน่วยงานภาครัฐ

 • กรมประมง
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 • สมาคมวิทยาศาสตร์การประมงแห่งประเทศไทย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

หน่วยงานเอกชน

 • บริษัท มานิตย์ฟาร์ม อาหารสัตว์ จำกัด
 • มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์
 • สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
 • บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

หน่วยงานระหว่างประเทศ

 • Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA), ประเทศไทย
 • Southeast Asian Fisheries Development Center / Training Department (SEAFDEC), ประเทศไทย
 • Tokyo University of Marine Science and Technology, ประเทศญี่ปุ่น
 • Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), ประเทศญี่ปุ่น
 • Tohoku University, ประเทศญี่ปุ่น
 • Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido University, ประเทศญี่ปุ่น
 • Fisheries Department, Faculty of Agriculture-Animal Husbandry University of Muhammadiyah Malang, ประเทศอินโดนีเซีย
 • University of Kumamoto, ประเทศญี่ปุ่น
 • Faculty of Fisheries and Marine Science, Sam Ratulangi University, ประเทศอินโดนีเซีย
 • Faculty of Fisheries, Kagoshima University, ประเทศญี่ปุ่น
 • College of Fisheries and Ocean Sciences, The University of the Philippines Visayas, ประเทศฟิลิปปินส์
 • The Ocean University of China, ประเทศจีน
 • Universiti Malaysia Terengganu, ประเทศมาเลเซีย
 • Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University, ประเทศญี่ปุ่น
 • China-ASEAN Center for Joint Research and Promotion of Marine Aquaculture Technology and School of Marine Sciences, Sun Yat-sen University, ประเทศจีน
 • Stichting Deltares, ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • James Cook University, ประเทศออสเตรเลีย
 • Graduate School of Bioresource and Bioenvironmental Science, School of Agriculture, ประเทศญี่ปุ่น
 • Kochi University, ประเทศญี่ปุ่น
 • Faculty of Fisheries and Marine Science, University of Brawijaya, ประเทศอินโดนีเซีย
 • Institute of Oceanography, National Taiwan University, ประเทศไต้หวัน