ฝ่ายวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail : ffis.research@ku.th

รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail : ffiswcw@ku.ac.th

ผศ.ดร.ธนัสพงษ์ โภควนิช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail : ffistop@ku.ac.th

ผศ.ดร.ธีระพงศ์ ด้วงดี 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail Address: teerapong.d@ku.th

นางสาวสุมิตตรา สุพรรณ์นอก 
ผู้ประสานงาน: โทร. 02-942-8894 ภายใน 644079 
E-mail Address: sumittra.supa@ku.th