โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยคณะประมง ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยคณะประมง ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยคณะประมง ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยคณะประมง ประจำปีงบประมาณ 2560