เมธี แก้วเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ศิริสุดา จำนงทรง
อาจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
นภาขวัญ แหวนเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เยาวภา ไหวพริบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
จันทนา ไพรบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
จีรวรรณ มณีโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ธนัสพงษ์ โภควนิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ธีระพงศ์ ด้วงดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ณัฐพงษ์ ปานขาว
นักวิชาการประมงชำนาญการ
ผู้ช่วยคณบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน
วชิระ ใจงาม
อาจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
หัวหน้าภาควิชาการจัดการประมง
ไพลิน จิตรชุ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาประมง
จุฑา มุกดาสนิท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
หัวหน้าภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
อิสริยา วุฒิสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
หัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
จินตนา สและน้อย
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
หัวหน้าศูนย์บริหารงานวิจัยฯ
สันติ พ่วงเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง
พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์
รองศาสตราจารย์
ผู้ดูแลห้องสมุดสุรีย์ วิมลโลหการ
จุฑา มุกดาสนิท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
หัวหน้าศูนย์เครื่องมือกลาง
สหภพ ดอกแก้ว
อาจารย์ (ดร.)
หัวหน้าศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ
สุทิน สมบูรณ์
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ
อลงกต อินทรชาติ
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสถานีวิจัยประมงศรีราชา
วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ (ดร.)
หัวหน้าสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
ณัฐพงษ์ ปานขาว
นักวิชาการประมงชำนาญการ
หัวหน้าสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน
วีรกิจ จรเกตุ
นักวิชาการประมงชำนาญการ
หัวหน้าสถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม
เดชา ดวงนามล
นักวิจัยชำนาญการ
หัวหน้าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน
นายกำจัด รื่นเริงดี
ผู้บริหารระดับกอง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
นายชัยโย กาญจนอักษร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นายภูมิสิษฐ์ ชูไกรพินิจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
นายประคุณ ศาลิกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ
นายปรีดา กุลเสวตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
นายเกียรติพงศ์ อินต๊ะเสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้าอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
คณบดีคณะประมง
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
กรรมการ
ผศ.ดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์
หัวหน้าภาควิชาการจัดการประมง
กรรมการ
ผศ.ดร.ไพลิน จิตรชุ่ม
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาประมง
กรรมการ
ผศ.ดร.จุฑา มุกดาสนิท
หัวหน้าภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
กรรมการ
อาจารย์สรณัฏฐ์ ศิริสวย
หัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กรรมการ
รศ.ดร.จินตนา สและน้อย
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
กรรมการ
ผศ.ดร.พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล
หัวหน้าศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุน
กรรมการ
รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี
กรรมการประจำคณะ (คณาจารย์ประจำ)
กรรมการ
รศ.ชัชรี แก้วสุรลิขิต
กรรมการประจำคณะ (คณาจารย์ประจำ)
กรรมการ
นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
กรรมการประจำคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ
นายพยุง ภัทรกุลชัย
กรรมการประจำคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ
นายกำจัด รื่นเริงดี
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
นายชัยโย กาญจนอักษร
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกาญจนา ทองเครือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ