เมธี แก้วเนิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ศิริสุดา จำนงทรง
อาจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
นภาขวัญ แหวนเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เกรียงไกร สถาพรวานิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน
เยาวภา ไหวพริบ
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
จีรวรรณ มณีโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ธนัสพงษ์ โภควนิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
สันติ พ่วงเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
วชิระ ใจงาม
อาจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ภาสกร กิ่งวัชระพงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
จิตราภรณ์ ฟักโสภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน
ณัฐพงษ์ ปานขาว
นักวิชาการประมงชำนาญการ
ผู้ช่วยคณบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน
ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
หัวหน้าภาควิชาการจัดการประมง
ไพลิน จิตรชุ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาประมง
นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
หัวหน้าภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
อิสริยา วุฒิสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
หัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ธีระพงศ์ ด้วงดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สรณัฏฐ์ ศิริสวย
อาจารย์ (ดร.)
หัวหน้าศูนย์บริหารงานวิจัยฯ
วชิระ ใจงาม
อาจารย์ (ดร.)
ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง
นายชัยโย กาญจนอักษร
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
ผู้ดูแลห้องสมุดสุรีย์ วิมลโลหการ
จุฑา มุกดาสนิท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
หัวหน้าศูนย์เครื่องมือกลาง
อลงกต อินทรชาติ
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสถานีวิจัยประมงศรีราชา
วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ (ดร.)
หัวหน้าสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
ณัฐพงษ์ ปานขาว
นักวิชาการประมงชำนาญการ
หัวหน้าสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน
วีรกิจ จรเกตุ
นักวิชาการประมงชำนาญการ
หัวหน้าสถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม
เดชา ดวงนามล
นักวิจัยชำนาญการ
หัวหน้าสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน
นายชัยโย กาญจนอักษร
ผู้บริหารระดับกอง
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
นายปรีชา ถาวร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ
นายภูมิสิษฐ์ ชูไกรพินิจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
นายประคุณ ศาลิกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ
นายปรีดา กุลเสวตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
นายเกียรติพงศ์ อินต๊ะเสน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วชำนาญการ
หัวหน้าอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
คณบดีคณะประมง
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.เมธี แก้วเนิน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
กรรมการ
ผศ.ดร.ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์
หัวหน้าภาควิชาการจัดการประมง
กรรมการ
ผศ.ดร.ไพลิน จิตรชุ่ม
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาประมง
กรรมการ
ผศ.ดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์
หัวหน้าภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
กรรมการ
ผศ.ดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์
หัวหน้าภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กรรมการ
ผศ.ดร.ธีระพงศ์ ด้วงดี
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
กรรมการ
อ.สรณัฏฐ์ ศิริสวย
หัวหน้าศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุน
กรรมการ
รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี
กรรมการประจำคณะ (คณาจารย์ประจำ)
กรรมการ
รศ.ชัชรี แก้วสุรลิขิต
กรรมการประจำคณะ (คณาจารย์ประจำ)
กรรมการ
นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
กรรมการประจำคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ
นายพยุง ภัทรกุลชัย
กรรมการประจำคณะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
กรรมการ
นายชัยโย กาญจนอักษร
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกาญจนา ทองเครือ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุพัตรา พันธ์ไม้สี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายณัฐพงษ์ ปานขาว
ผู้ช่วยคณบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน
ผู้เข้าร่วมประชุม