เมธี แก้วเนิน

เมธี แก้วเนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เมธี แก้วเนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
เมธี แก้วเนิน

วันชัย วรวัฒนเมธีกุล

วันชัย วรวัฒนเมธีกุล

รองศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายวิจัย

วันชัย วรวัฒนเมธีกุล

รองศาสตราจารย์ (ดร.)
วันชัย วรวัฒนเมธีกุล

ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์

ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์

วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์

วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

ศิริสุดา จำนงทรง

ศิริสุดา จำนงทรง

อาจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ศิริสุดา จำนงทรง

อาจารย์ (ดร.)
ศิริสุดา จำนงทรง

ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่

ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่

เมธี แก้วเนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เมธี แก้วเนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เมธี แก้วเนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เมธี แก้วเนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เมธี แก้วเนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เมธี แก้วเนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เมธี แก้วเนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เยาวภา ไหวพริบ

เยาวภา ไหวพริบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

เยาวภา ไหวพริบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
เยาวภา ไหวพริบ

จันทนา ไพรบูรณ์

จันทนา ไพรบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

จันทนา ไพรบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
จันทนา ไพรบูรณ์

นภาขวัญ แหวนเพชร

นภาขวัญ แหวนเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

นภาขวัญ แหวนเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นภาขวัญ แหวนเพชร

ธนัสพงษ์ โภควนิช

ธนัสพงษ์ โภควนิช

อาจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

ธนัสพงษ์ โภควนิช

อาจารย์ (ดร.)
ธนัสพงษ์ โภควนิช

พัฒนพล ขยันสำรวจ

พัฒนพล ขยันสำรวจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

พัฒนพล ขยันสำรวจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
พัฒนพล ขยันสำรวจ

ณัฐพงษ์ ปานขาว

ณัฐพงษ์ ปานขาว

นักวิชาการประมงชำนาญการ
ผู้ช่วยคณบดีประจำวิทยาเขตกำแพงแสน

ณัฐพงษ์ ปานขาว

นักวิชาการประมงชำนาญการ
ณัฐพงษ์ ปานขาว

วชิระ ใจงาม

วชิระ ใจงาม

อาจารย์ (ดร.)
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

วชิระ ใจงาม

อาจารย์ (ดร.)
วชิระ ใจงาม