Sansanee WANGVORALAK
Publications
1. จีราธร ยุทธารักษ์, ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, อุไรรัฒท์ เนตรหาญ และจิราภัษ อัจจิมางกูร. 2561. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อระบบตรวจสอบย้อนกลับของอุตสาหกรรมปลาป่น, หน้า 549-557. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

2. ปิ่นแก้ว ทองกำเหนิด, จิราภัษ อัจจิมางกูร, ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, อุไรรัฒท์ เนตรหาญ และมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์. 2561. แนวทางการดำรงชีพอย่างยั่งยืนของชุมชนประมงพื้นบ้าน: กรณีศึกษาพื้นที่อ่าวไทยตอนกลาง, หน้า 587-596. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

3. ณัฏฐา สร้อยจำปา, อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, จิราภัษ อัจจิมางกูร และศันสนีย์ หวังวรลักษณ์. 2561. ช่องทางการรับข่าวสารของชุมชนชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, หน้า 577-586. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

4. นริสสา สียา, ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, จิราภัษ อัจจิมางกูร, อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์ และสันติ พ่วงเจริญ. 2561. สถานการณ์การทำประมงในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์, หน้า 1059-1068. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7, 25 – 26 มกราคม 2561. มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา.

5. จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, จิราภัษ อัจจิมางกูร, ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ขนิษฐา บัวแก้ว และนภรุจ แก้วฉวี. 2560. พัฒนาการจัดการประมงเชิงบูรณาการ: กรณีศึกษาวิกฤตการณ์คุณภาพน้ำในช่วงน้ำท่วมหลาก, หน้า 1383-1394. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6, 26 – 27 มกราคม 2560. มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา.

6. เก็จไพฑูรย์ แก้วไพฑูรย์, จิราภัษ อัจจิมางกูร และศันสนีย์ หวังวรลักษณ์. 2559. ความมั่นคงด้านการดำรงชีพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: พื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร, น. 758-764. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

7. พิรุณ จันทร์เทวี, จันทนา ไพรบูรณ์, ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ และไพลิน จิตรชุ่ม. 2559. มวลชีวภาพและองค์ประกอบของชนิดแพลงก์ตอนพืชบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง, น. 705-718. ในเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

8. สุภัทรชา ธุระกิจ, ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, จิราภัษ อัจจิมางกูร, จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ และมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์. 2559. ความผันแปรตามเวลาของการเจริญพันธุ์ของหมึกกล้วยชนิด Photololigo duvaucelii ในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, น. 789-796. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.