Monissa SRISOMWONG
Publications
1. ปิ่นแก้ว ทองกำเนิด, จิราภัษ อัจจิมางกูร, ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, อุไรรัฒท์เนตรหาญ และมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์. 2561. แนวทางการดำรงชีพอย่างยั่งยืนของชุมชนประมงพื้นบ้าน: กรณีศึกษาพื้นที่อ่าวไทยตอนกลาง. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56 (สาขาประมง). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. หน้า 587-596.

2. จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, จิราภัษ อัจจิมางกูร, ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ขนิษฐา บัวแก้ว และนภรุจ แก้วฉวี. 2560. การสำรวจนำร่องทางนิเวศอุทกวิทยาในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อพัฒนาการจัดการประมงเชิงบูรณาการ: กรณีศึกษาวิกฤตการณ์คุณภาพน้ำในช่วงน้ำท่วมหลาก. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยพะเยา.

3. ปิยะณัฐ กลับกลาย, จิราภัษ อัจจิมางกูร, อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, และมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์. 2559. โครงสร้างทางสังคมและปัญหาของชุมชนประมงในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, น. 229-238. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5 วันที่ 1-3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

4. จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์,อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, จิราภัษ อัจจิมางกูร, เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ และขนิษฐา บัวแก้ว. 2559. การประเมินศักย์การผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในระบบห่วงโซ่อาหารชายฝั่งของพื้นที่ปากแม่น้ำหลังสวนและเขตทะเลใกล้เคียงในจังหวัดชุมพร. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 มหาวิทยาพะเยา จังหวัดพะเยา, 28-29 มกราคม 2559.

5. สุภัทรชา ธุรกิจ, ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, จิราภัษ อัจจิมางกูร, จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ และมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์. 2559. ความผันแปรตามเวลาของการเจริญพันธุ์ของหมึกกล้วยชนิด Photololigo duvaucelii ในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 (สาขาประมง). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

6. พัชราภา รัตนวิญญูภิรมย์, อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, จิราภัษ อัจจิมางกูร, เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ และมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์. 2559. สภาวะการทำประมงอวนรุนเคยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5 วันที่ 1-3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.หน้า 278-286.

7. กานต์ ทิพยาไกรศรี, จิราภัษ อัจจิมางกูร, ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ และมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์. 2559. สภาวะการทำประมงปูม้าในพื้นที่ใกล้ฝั่งอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5 วันที่ 1-3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. หน้า 125-135.