นาย
เมธี แก้วเนิน
Methee Kaewnern
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาการจัดการประมง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์
111
ผู้ช่วยศาสตราจารย์