Nayrata PINNETDHARN
Publications
1. กานต์ ทิพยไกรศรี, จิราภัษ อัจจิมางกูร, ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, อุไรรัฒท์ เนตรหาญ และจารุมาศ เมฆสัมพันธ์. 2559. “สภาวะการทำประมงปูม้าในพื้นที่ใกล้ฝั่งอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร”, น. 125-135. ในเรื่องเต็มการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5 วันที่ 1-3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

2. จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, จิราภัษ อัจจิมางกูร, เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ และขนิษฐา บัวแก้ว. 2559. การประเมินศักย์การผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในระบบห่วงโซ่อาหารชายฝั่งของพื้นที่ปากแม่น้ำหลังสวนและเขตทะเลใกล้เคียงในจังหวัดชุมพร. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, 28-29 มกราคม 2559.

3. ปิยะณัฐ กลับกลาย, จิราภัษ อัจจิมางกูร, อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ และมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์. 2559. “โครงสร้างทางสังคมและปัญหาของชุมชนประมงในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”, น. 229-238. ในเรื่องเต็มการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5 วันที่ 1-3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
4. พัชราภา รัตนวิญญูภิรมย์, อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, จิราภัษ อัจจิมางกูร, เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ และมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์. 2559. “สภาวะการทําประมงอวนรุนเคยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร”, น. 278-286. ในเรื่องเต็มการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5 วันที่ 1-3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

5. สงบ ศรีเมือง, อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ และเชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์. 2559. “สภาวะการทำประมงอวนลอยปลาทูในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพร”, น. 256-264. ในเรื่องเต็มการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5 วันที่ 1-3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

6. อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, จิราภัษ อัจจิมางกูร, ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ และเชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์. 2559. โครงสร้างและสถานการณ์ปัญหาชุมชนในพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีน. วารสารวิทยาศาสตร์การประมง 3-4: 72-86.