Pailin JITCHUM
Publications
1. อรวรรณ เวชไชโย ณรงค์ วีระไวทยะ ไพลิน จิตรชุ่ม และบุญส่ง ศรีเจริญธรรม. 2560. การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และเวลาของคุณภาพน้ำบริเวณแม่น้ำมูลตอนล่าง. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55

2. บุสยา ปล้องอ่อน จินตนา สและน้อยชัชรี แก้วสุรลิขิต ไพลิน จิตรชุ่ม Takashi Yoshikawa Yuki Okamoto Satoshi Ishikawa และ Kazuya Watanabe. 2559. การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งบริเวณอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 24 ฉบับที่ 4: 557-598.

3. พิตรธี เหลืออรุณ ไพลิน จิตรชุ่ม และสันติ พ่วงเจริญ. 2559. องค์ประกอบและการแพร่กระจายของลูกปลาวัยอ่อนบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา. หน้า 687-694. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

4. รัตติยา เชียงเนาว์ ไพลิน จิตรชุ่ม และธนิษฐา ทรรพนันทน์. 2559. ชีววิทยาบางประการของหอยชักตีน (Strombuscanarium Linnaeus, 1758) ในบริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง. หน้า 727-733. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54

5. มลธิรา ทองหมัน, จันทนา ไพรบูรณ์, อุไรรัฒท์ เนตรหาญและไพลิน จิตรชุ่ม. 2559. การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็กบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง. หน้า 695-704. ใน เรื่องเต็มการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 วันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559.

6. ไพลิน จิตรชุ่ม, พงศ์เชฎฐ์ พิชิตกุลและสรณัฎฐ์ สิริสวย. 2558. การเปลี่ยน แปลงโครงสร้างประชามคมไมโครแพลงก์ตอนในรอบปีบริเวณ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 38 ฉบับที่ 2: 181-194.