ไพลิน จิตรชุ่ม
นาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาชีววิทยาประมง