0846563654
นาง
ชัชรี แก้วสุรลิขิต
Chatcharee Kaewsuralikhit
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาชีววิทยาประมง
อาจารย์
0162
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2537
MS (Fishery Science) Kasetsart Univ. , 1994
วท.บ. (ประมง) ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2534
BSc (Fisheries) Kasetsart Univ. , 1991
อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของสาหร่ายสีแดงที่มีหินปูนเป็นองค์ประกอบ ชีววิทยา นิเวศวิทยาและการเพาะเลี้ยงหญ้าทะเล
"Taxonomy and ecology of crustose coralline red algae.
Biology, Ecology and culture of seagrasses."
"พืชน้ำกับการประมง (Aquatic plants and Fisheries)
หลักนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ (Principle of Aquatic Ecology and Environments)"
"การสำรวจทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง
อันดามัน จังหวัดระนอง
"
"Chaisutyakorn, P., Kaewsuralikhit, C., Keetanon, A. and J. Praiboon. 2014. Biomass and Lipid Production of Four Marine Phytoplankton. In: The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference on “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”. Bangkok, Thailand, during 26 - 27 June 2014.

Chaisutyakorn P., Praiboon J. and C. Kaewsuralikhit. 2017. The effect of temperature on growth and lipid and fatty acid composition on marine microalgae used for biodiesel production J. Appl. Phycol. 5(4): 1-9

Dokkaew, S., C. Kaewsuralikhit, Y. Takagi and W. Tarparhudee. 2018. Morphology and anatomy of Corallimorpharian Metarhodactis aff. Boniinensis from Thailand. J. Fish. Env. 42(1): 1-14.

Kaewsuralikhit, C. 2011. Seagrasses in Thailand. pp 38-47. In H. Ogawa, B. Japar Sidik and Z. Muta Harah (eds.). Seagrasses: Resource Status and Trends in Indonesia, Japan, Malaysia, Thailand and Vietnam. JSPS-AORI, Tokyo.

Kaewsuralikhit, C. 2011. Dugong and Seagrass Beds in Thailand. pp 79-83. In H. Ogawa, B. Japar Sidik and Z. Muta Harah (eds.). Seagrasses: Resource Status and Trends in Indonesia, Japan, Malaysia, Thailand and Vietnam. JSPS-AORI, Tokyo.

Kaewsuralikhit, C. 2013. Progressive study on micropropagation of the turtle grass Thalassia hemprichii for seagrass conservation. p. 72. In Abstract of NRCT-JSPS Joint International Seminart on Coastal Marine Science in Southeast Asia, 15-17 November 2013, Chieng Mai, Thailand.

Kaewsuralikhit C., S. Maneekat, T. Noiraksa, S. Patarajinda and Masasuke Baba. 2012. First record of Sporolithon ptychoides Heydrich (Sporolithales, Corallinophycidae, Rhodophyta) from Thailand. Cryptogamie, Algologie 33(3): 265-276.

Lewmanomont, K. and C. Supanwanid. 2000. Species composition of seagrasses at Haad Chao Mai National Park, Trang Province, Thailand. Kasetsart University Fishery Bulletin :22 (1-9).

Mukai, H., K. Aioi, , K. Lewmanomont, M. Matsumasa, M. Nakaoka, S. Nojima, C. Supanwanid, T. Suzuki, and T. Toyohara. 2000. Dugong grazing on Halophila beds in Haad Chao Mai National Park. Biologia Marina Mediterranea 7: 268-270

Muangmai, N., S. Maneekat, N. Petsut and C. Kaewsuralikhit. 2012. Newly reported marine red alga, Neosiphonia savatieri (Hariot) M.S. Kim et I.K. Lee 1999 (Rhodophyta Rhodonelaceae) from Thailand. Biodiversity Journal 3(3): 247-250.

Muangmai, N., Y. Yamagishi, S. Maneekat and C. Kaewsuralikhit. 2014. The new species Neosiphonia thailandica sp.nov. (Rhodomelaceae, Rhodophyta) from the Gulf of Thailand. Botanica Marina 57(6): 459-467.

Praiboon J., Kaewsuralikit C., Tankitjanukit S., and P. Jitchum. 2012. Fatty acid composition of five species of marine phytoplankton. In: The First Asian Marine Biology Symposium. P. 96. 13-17 December 2012. Phuket, Thailand.

Tongkok, P., C. Kaewsuralikhit and P. Kermanee. 2017. Reproductive organ characteristics and phenology of a seagrass Thalassia hemprichii (Ehrenberg) Ascherson in the Andaman Sea, Thailand. Taiwania 62(2): 168-174.

Tongkok, P., P. Kermanee and C. Kaewsuralikhit. 2017. Life cycle and Seasonal Changes of Reproductive organ of Enhalus acoroides L.f. Royle. pp. . In Proceedings of The 8th National Conference of Algae and Plankton “Algae and Plankton: Research and Development for sustainable Uses”. Burapha University, Chon Buri. 27-28 March 2017.

Tongkok, P., P. Kermanee and C. Kaewsuralikhit. 2018. Effects of N6-(2-Isopentenyl) Adenine (2iP) on the growth of tropical seagrass Enhalus acoroides after germination. J. Fish. Env. 42(1): 14-23.

Tongkok, P., P. Kermanee and C. Kaewsuralikhit. 2019. Effects of plant growth regulators on in vitro seed germination and seedling development of Enhalus acoroides, a tropical seagrass. Agr.Nat. Resour. 53(6): 600-607.

Tongkok, P., P. Kermanee and C. Kaewsuralikhit. 2020. Reproductive organ development of
tropical seagrass, Enhalus acoroides. Agr. Nat. Resour. 2020. 54(No): xx–xx. (Accepted 11 November 2019)
"