จารุมาศ เมฆสัมพันธ์
นาง
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาชีววิทยาประมง