Charumas MEKSUMPUN
Publications
1. จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ ขนิษฐา บัวแก้ว รภัชร์ เม่งช่วย ณิศรา ถาวรโสตร์ และเชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์. 2561. ปัญหายูโทรฟิเคชันและวิกฤติการณ์คุณภาพน้ำปัจจุบันของระบบนิเวศปากแม่น้ำในเขตอ่าวไทยตอนใน. ในเรื่องเต็มการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, หน้า 1025-1037.

2. ขนิษฐา บัวแก้ว จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ และเชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์. 2561. สถานการณ์คุณภาพน้ำและบทบาทของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของผลผลิตขั้นต้นในพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. ในเรื่องเต็มการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, หน้า 1014-1024.

3. ธัญชนก จินดาศรี จารุมาศ เมฆสัมพันธ์และเชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์. 2561. สถานการณ์มลภาวะของดินพื้นท้องน้ำในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน: กรณีศึกษาผลกระทบในช่วงกลางฤดูน้ำหลากบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ำแม่กลอง ปากแม่น้ำท่าจีน ปากแม่น้ำเจ้าพระยา และปากแม่น้ำบางปะกง. ในเรื่องเต็มการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, หน้า 1050-1058.

4. ปภัชญา ศรีชาติ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์และจารุมาศ เมฆสัมพันธ์. 2561. การเปลี่ยนแปลงระดับของสารอินทรีย์รวมและโลหะหนักในดินตะกอนพื้นท้องน้ำบริเวณพื้นที่ติดตั้งแนวชะลอคลื่นในเขตชายฝั่งตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ. ในเรื่องเต็มการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, หน้า 1069-1078.

5. นพรุจ แก้วฉวี จารุมาศ เมฆสัมพันธ์และ เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์. 2561. บทบาทของการใช้ประโยชน์ที่ดินและปริมาณน้ำท่าต่อสถานการณ์ของแข็งแขวนลอยรวมในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่ประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี. ในเรื่องเต็มการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, หน้า 1002-1013.

6. นริสสา สียา ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ จิราภัษ อัจจิมางกูร อุไรรัฒท์ เนตรหาญ และสันติ พ่วงเจริญ . 2561. สถานการณ์การทำประมงในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์. ในเรื่องเต็มการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, หน้า 1059-1068.

7. รภัชร์ เม่งช่วย จารุมาศ เมฆสัมพันธ์และพิชาศิษฐ์ แสงเมฆ. 2561. การวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในระบบนิเวศอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์: กรณีศึกษาอิทธิพลร่วมจากระดับการเก็บกักน้ำในพื้นที่. ในเรื่องเต็มการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา, หน้า 1079-1088.

8. ขนิษฐา บัวแก้ว และ จารุมาศ เมฆสัมพันธ์. 2558. ผลกระทบจากการเลี้ยงหอยแครงต่อการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของสัตว์พื้นท้องน้ำในอ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 9(1): 85-95.