0891256694
นางสาว
พัชรี ครูขยัน
Patcharee Khrukhayan
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาชีววิทยาประมง
อาจารย์
0964
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 2559
Fishery Science, Kasetsart University, THAILAND, 2016
วิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 2546
Fishery Science, Kasetsart University, THAILAND, 2003
ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย 2541
Fisheries, Kasetsart University, THAILAND, 1998
นิเวศวิทยาทางน้ำ, สัตว์พื้นท้องน้ำ, ปรสิตสัตว์น้ำ
Aquatic Ecology, Benthic Fauna, Aquatic Parasitology
"โรคและปรสิตของสัตว์น้ำ Diseases & Parasites of Aquatic Animals
พรรณสัตว์พื้นท้องน้ำ Benthic Fauna
ชลธีวิทยา Limnology
ปรสิตของสัตว์น้ำ Parasites of Aquatic Animals
การติดตามตรวจสอบทางชีวภาพในระบบนิเวศทางน้ำ Biomonitoring in Aquatic Ecosystems"
"- พัชรี ครูขยัน. 2560. การสำรวจปรสิตที่ซี่เหงือกของปลากดหัวแข็ง (Arius maculates) จากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 11(1): 55-66.
- พัชรี ครูขยัน, เกษมณี สวนสี และ ศุภาพิชญ์ วิสาวะโท. 2561. ความเป็นพิษและประสิทธิภาพของคลอโรไซลินอลต่อการนำสลบปลานิล (Oreochromis niloticus) และปลาทอง (Carassius auratus). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 20(3): 9-19.
"
Patcharee Khrukhayan, C. Limsuwan and N. Chuchird. 2016. Seasonal variation of Diplectanid Monogenean in Cage Cultured Seabass from Bangpakong River, Thailand. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 40(2): 68-78.