Patcharee KHRUKHAYAN
Publications
1. พัชรี ครูขยัน, เกษมณี สวนสี และ ศุภาพิชญ์ วิสาวะโท. 2561. ความเป็นพิษและประสิทธิภาพของคลอโรไซลินอลต่อการนำสลบปลานิล (Oreochromisniloticus) และปลาทอง (Carassiusauratus). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 20(3): 9-19

2. พัชรี ครูขยัน. 2560. การสำรวจปรสิตที่ซี่เหงือกของปลากดหัวแข็ง (Arius maculatus) จากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 11(1): 55-66.