นาย
สมหมาย เจนกิจการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาชีววิทยาประมง