นาย
นิติ ชูเชิด
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาชีววิทยาประมง