0868129822
นาย
เกรียงไกร สถาพรวานิชย์
Kriengkrai Satapornvanit
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาชีววิทยาประมง
อาจารย์
2022
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปริญญาเอก สาขาพิษนิเวศวิทยา , ม.สเตอลิงค์, อังกฤษ, 2549
PhD. (Aquatic toxicology), Stirling University, 2006
ปริญญาโท สาขา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย,ประเทศไทย, 2536
Master of Science, Aquaculture, Asian Institute of Technology, Thailand, 1993
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ม.เกษตรศาสตร์, ประเทศไทย, 2530
BSc. Aquaculture, Kasetsart University, Thailand, 1987
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืน, เกษตรผสมผสาน, พิษวิทยาทางน้ำ, สรีรวิทยาของสัตว์น้ำ
Sustainable Aquaculture, Integrated Farming, Aquatic toxicology, Physiology of Aquatic organism"Henriksson, Patik J.G., Andreu Rico, Wenbo Zhang, Sk. Ahmad-Al-Nahid, Richard Newton, Lam T. Phan, Zongfeng Zhang, Jintana Jaithiang, Hai M. Dao, Tran M. Phu, David C. Little, Francis J. Murray, Kriengkrai Satapornvanit, Liping Liu, Qigen Liu, M. Mahfujul Haque, Froukje Kruijssen, Geert R. De Snoo, Reinout Heijungs, Peter M. van Bodegom and Jeroen B. Guinée. 2015. Comparison of Asian Aquaculture Products by Use of Statistically Supported Life Cycle Assessment. Environ. Sci. Technol. 49: 14176-14183.


Salaenoi, Jintana., Pakawan Setthamongkol, Pattarawadee Srimeetian and Kriengkrai Satapornvanit. 2015. Lipid Peroxidation and Antioxidant Activity in Molting Stages of Mud Crab (Scylla serrata). Kasetsart J. (Nat. Sci.) 49:422-432 p.

Setthamongkol, Pakawan, Suriyan Tunkijjanukij, Kriengkrai Satapornvanit and Jintana Salaenoi. 2015. Growth and Nutrients Analysis in Marine Macroalgae. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 49: 211-218.

Sangsawang, Akkarasiri., Uthaiwan Kovitvadhi, Susan J. Clearwater, Satit Kovitvadhi, Kriengkrai Satapornvanit, and Karen Thompson. 2017. Acute toxicity of chlorpyrifos and carbosulfan to glochidia of the freshwater mussel Hyriopsis bialata Simpson, 1900. Environ. Sci. Pollut. Res. 24:21361-21374.

Khantikarn, Jidapa., Kriengkrai Satapornvanit, Oliver R. Price and Paul J. Van den Brink. 2018. Effects of triclosan on aquatic invertebrates in tropics and the influence of pH on its toxicity on microalgae. Environ Sci Pollut Res 25:13244-13253. DOI 10.1007/s11356-016-7302-0.

Huang, Zhijian., Shenzheng Zeng, Jinbo Xiong, Dongwei Hou, Renjun Zhou, chengguang Xing, Dongdong Wei, Xisha Deng, Lingfei Yu, Hao Wang, Zhixuan Deng, Shaoping Weng, Satarpornvanit Kriengkrai, Daliang Ning, Jizhong Zhou and Jianguo He. 2020. Microecological Koch’s postulates reveal that intestinal microbiota dysbiosis contributes to shrimp white feces syndrome. Microbiome 8:32. https://doi.org/10.1186/s40168-020-00802-3. 13 p
"