คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะประมงได้ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะประมง จัดกิจกรรมค่ายประมงอาสาพัฒนาสถานี ครั้งที่ 1  ในวันที่ 8 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของสถานีฯ ได้ตระหนักรู้ เรื่อง การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะทะเลและขยะทั่วไปที่ทุกคนสามารถนำไปทำตามได้ง่าย ๆ  อันจะนำไปสู่การลดขยะของสถานีฯ   โดยจะมีกิจกรรมหลากหลาย ดังนี้ กิจกรรมจะให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ  กิจกรรมสร้างจุดคัดแยกขยะ  กิจกรรม 5  และกิจกรรมเก็บและคัดแยกขยะทะเลและขยะทั่วไปบริเวณหายหาดและพื้นที่บริเวณภายในรอบสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

ภาพนิสิตคณะประมงและบุคากรของสถานีฯ ติดตั้งโครงเหล็กและไม้ระแนง สำหรับสร้างจุดคัดแยกขยะ ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัดระนอง ในช่วงวันที่ 8 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

ภาพนิสิตคณะประมงและบุคากรของสถานีฯ ทำกิจกรรม 5 ส เก็บห้องวัสดุ  ทำความสะอาดและจัดระเบียบห้องเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จังหวัดระนอง ในช่วงวันที่ 8 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

ภาพนิสิตคณะประมง เก็บและคัดแยกขยะทะเลและขยะทั่วไปบริเวณหายหาดและพื้นที่บริเวณภายในรอบสถานีฯ ในช่วงวันที่ 8 – 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566