สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่าย “เยาวชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง”  ให้กับคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ได้เรียนรู้ระบบนิเวศน์ต่างๆ อาทิเช่น ระบบนิเวศน์หาดทราย ระบบนิเวศน์หาดหิน การสำรวจความหลากของสัตว์หน้าดินในป่าชายเลน การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การตรวจหาไมโครพลาสติกในทะเล การสำรวจแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณหน้าหาดประพาส และ คลองกำพวน ทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม ให้แก่น้องๆ นักเรียนอีกด้วย กิจกรรมและค่ายครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ให้น้องๆ ได้รับความรู้และได้ศึกษาระบบนิเวศน์ในพื้นที่จริง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดได้อีกด้วย

วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2566 คุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยได้เรียนรู้ระบบนิเวศน์หาดทรายและระบบนิเวศน์หาดหิน บริเวณหน้าหาดประพาส และ คลองกำพวน จังหวัดระนอง และกิจกรรมสำรวจความหลากของสัตว์หน้าดินในป่าชายเลน การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การตรวจหาไมโครพลาสติกในทะเล การสำรวจแพลงก์ตอนในแหล่งน้ำธรรมชาติ