การบริการวิชาการสู่ชุมชุมเป็นอีกพันธกิจที่คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ถึงปัจจุบันคณะประมงได้จัดกิจกรรมเพื่อถายทอดความรู้ด้านประมงมากมาย อาทิ

▶️ จัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่อง "ปูม้า สัตว์น้ำเศรษฐกิจทางเลือกใหม่"

กับอีกหนึ่งกิจกรรมการบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การประมงของสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่อง "ปูม้า สัตว์น้ำเศรษฐกิจทางเลือกใหม่" ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2566 เพื่อร่วมส่งเสริมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานในพื้นที่ รวมไปถึงเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การประมงให้กับนักเรียน นักศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ภาพนักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า อ.หว้ากอ จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ุ,18 สิงหาคม 2566

▶️ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนและคุณครู โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 59 คน และคุณครูผู้ดูแลอีก 6 ท่าน จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยการให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องของการเพาะและขยายพันธ์ุปลานิลแปลงเพศ ทั้งนี้นักเรียนทุกคนต่างให้ความสนใจและได้ฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนามและภาคปฏิบัติการ

ภาพนักเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ด เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ,17 กรกฎาคม 2566

▶️ จัดฝึกอบรมเรื่อง Slurry Ice หรือ การผลิตน้ำแข็งเหลวโอโซน

15 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.จุฑา มุกดาสนิท อาจารย์ประจำภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ให้สัมภาษณ์กับ Thai PBS เกี่ยวกับนวัตกรรมน้ำแข็งเหลวโอโซน (Ozone-Slurry Ice; OSI) สำหรับรายการ “วันใหม่ วาไรตี้” ในช่วง ไทยประดิษฐ์ คิดเก่ง โดยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้

     - มีได้แสดงการผลิต OSI โดยเครื่อง Ozone-Slurry Ice ที่ผลิตโดยทีมวิศวกรชาวไทย
     - เลือกใช้ปลากะพงขาวที่เลี้ยงในน้ำทะเลที่ควบคุมความเค็มที่เหมาะสม มีระบบการเลี้ยงผ่านมาตรฐาน GAP และ
       ผ่านการรับรองจากกรมประมงเรื่องการปลอดพยาธิ
     - ใช้ OSI ในการเก็บรักษาปลากะพงขาวเพื่อรักษาความสดของปลาสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการทำ Sashimi
     - ทำ Sashimi จากปลากะพงขาวที่ปลอดพยาธิ

#ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ozone-SlurryIce
https://www.thaipbs.or.th/program/WanmaiVariety/watch/N9xrKO
ไทยประดิษฐ์คิดเก่ง : นวัตกรรมน้ำแข็งเหลวโอโซนรักษาคุณภาพเนื้อปลาสด
ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS

และในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่กลุ่มอาชีพชาวประมง โดยนายเดชา ดวงนามล หัวหน้าสถานีวิจัยฯ และ ผศ.ดร.จุฑา มุกดาสนิท หัวหน้าภาควิชาผลิตภัณฑ์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ได้ให้เกียรติบรรยายการฝึกอบรมเรื่อง Slurry Ice หรือ การผลิตน้ำแข็งเหลวโอโซน ซึ่ง Slurry ice (SI) เป็นเทคนิคการทำความเย็น แบบใหม่เพื่อรักษาความสด ของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในการ แขวนลอยน้ำแข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์โดยใช้น้ำทะเล

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่กลุ่มอาชีพชาวประมง ณ สถานีวิจัยเพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามัน,22 มิถุนายน 2566
ภาพ ผศ.ดร.จุฑา มุกดาสนิท ให้สัมภาษณ์กับ Thai PBS ,15 มิถุนายน 2566