สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้าร่วมทำกิจกรรม "วันทะเลโลก" ที่จัดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,สำนักงานบริหารการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 พร้อมร่วมกันทำกิจกรรมกับหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ภายในจังหวัดระนอง พร้อมทั้งชาวบ้าน ได้แก่ กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล กิจกรรมปลูกป่า รวมทั้งทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับวันทะเลโลก ณ หาดทะเลนอก จังหวัดระนอง

#วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก (World Oceans Day) ได้ถูกกำหนดขึ้นในคราวการประชุมสุดยอดระดับประเทศผู้นำว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UN Conference on Environment and Development: UNCEN) หรือการประชุม Earth Summit ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อปี 2535 เพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมกับจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกช่วยกันปกป้องและรักษาทะเล จนกระทั่งปี 2551 องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดวันขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองและปลุกจิตสำนึกของผู้คนทั่วโลก ให้ความสำคัญกับบทบาทของทะเลและมหาสมุทรที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ และร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเลและมหาสมุทร


วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายเดชา ดวงนามล หัวหน้าสถานีวิจัยและบุคลากรสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน เข้าร่วมทำกิจกรรมวันทะเลโลก ที่จัดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,สำนักงานบริหารการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ณ หาดทะเลนอก จังหวัดระนอง