คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการประมง อาทิ

▶️ โครงการการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ประมง และสิ่งแวดล้อม

      ในช่วงระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน (บ้านเลอตอ) ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวะกะเลโค๊ะ และศูนย์การเรียนตำรวจคระเวนชายแดนแม่หละคี หมู่บ้านเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ภายใต้โครงการการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ประมง และสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกให้กับโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน และปลูกฝังความรู้ทางการประมงอีกทางหนึ่งด้วย 

▶️ ร่วมกิจกรรมงานประมงน้อมเกล้าเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านประมง

 วันที่ 30 มิถุนายน 2566 อ. สรณัฐ สิริสวย, อ. ดร. สหภพ ดอกแก้ว ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมด้วย ผศ. สมหมาย เจนกิจการ ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญจากกรมประมง ร่วมทีมกรรมการ การประกวดปลากัด ในงานประมงน้อมเกล้า ชิงถ้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี อ. ดร. พูนสิน กันทา ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ติดตามไปเป็นผู้ช่วย ในงานประมงน้อมเกล้า ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ชั้น G ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิย - 9 กค 2566 ในงานจะมีกิจกรรมรับของรางวัลมากมายในงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ นิทรรศการ และกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ด้านประมงแล้ว ยังมีการจัดประกวดปลาสวยงามและการจัดตู้พรรณไม้น้ำ เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเกษตรกรในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน และสามารถนำไปแข่งขันในตลาดโลกได้ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

▶️ จัดโครงการบริการวิชาการความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

      ในวันที่ 4 เมษายน 2566 สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ได้จัดโครงการบริการวิชาการความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เรื่อง "พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ"  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง นายณัฐพงษ์ ปานขาว หัวหน้าสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน และคณะบุคลากร ให้ความรู้ในภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติในกิจกรรม "การเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด"   แก่อาจารย์และนิสิตจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

▶️  การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลากะพงแดง

        ปลากะพงแดง (Latjanus argentimaculatus) ถือเป็นอีกหนึ่งสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจที่ทาง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล็งเห็นและให้ความสำคัญที่จะพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงที่นำไปสู่ "สัตว์น้ำเศรษฐกิจทางเลือกใหม่"  เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปในการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในอนาคต จึงได้มอบหมายให้ ทีมวิจัยของสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงเพื่อนำไปสู่การเพาะเลี้ยงปลากะพงแดงแบบครบวงจรต่อไป คือ การเพาะพันธุ์ การอนุบาล และการเลี้ยง โดยใช้ทรัพยากรปลาที่ได้จากระบบการเลี้ยงเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อทดแทนทรัพยากรปลาที่จับจากธรรมชาติ สิ่งนี้คือ เป้าหมายหลักของสถานีครับ
        นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (สวพ.มก.) ได้อนุมัติงบประมาณจากทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการวิจัยรหัส RS(KU)6.65 ชื่อโครงการ "การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus) เพื่อผลิตเป็นสินค้าสัตว์น้ำเศรษฐกิจ" ให้กับสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 24 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2567) ทั้งนี้ เพื่อการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพกำลังคน และพัฒนางานวิจัย ภายใต้ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัย ต่อไป

วันที่ 25 มิถุนายน 2566  สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์วิจัยและสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดยรศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.มก.) ประธานกรรมการ ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร รองประธานกรรมการ รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ กรรมการ คุณรัชดา คะดาษ กรรมการและเลขานุการ พร้อมคณะกรรมการจาก สวพ. มก. เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus) เพื่อผลิตเป็นสินค้าสัตว์น้ำเศรษฐกิจ" โดยมีนายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม หัวหน้าสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ/หัวหน้าโครงการ พร้อมทีมวิจัยของสถานีฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอความก้าวหน้าพร้อมพาเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโครงการ