ในปี 2565 สถานีวิจัยประมงคลองวาฬและสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมกับชาวประมงผู้เลี้ยงกุ้งมังกรและผู้รับซื้อกุ้งมังกร เพื่อดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC) ภายใต้โครงการ "การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรกุ้งมังกรเลน (Panulirus polyphagus) เพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิตและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน" ที่สนับสนุนทุนดำเนินงานโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ทั้งนี้เพื่อ พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรกุ้งมังกรจากทะเลและจากการเพาะเลี้ยงนอกชายฝั่ง สู่การท่องเที่ยวเชิงวิถี การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

▶️ ในช่วงวันที่ 28-30 มิถุนายน 2565  นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม หัวหน้าสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ นางสาวรุ่งทิวา คนสันทัด พร้อมทีมนักวิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC) ร่วมกับชาวประมงผู้เลี้ยงกุ้งมังกรและผู้รับซื้อกุ้งมังกร

 

ภาพลงพื้นที่ (1) เกาะยาวใหญ่ ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
ภาพทีมผู้วิจัยลงพื้นที่บ้านเขาทอง ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่
ภาพทีมผู้วิจัยลงพื้นที่อ่าวเหนา ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

ต่อเนื่องมาถึงในปี 2566 ทีมวิจัยของสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม หัวหน้าสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ น.ส.วาสนา อากรรัตน์ นักวิชาการประมง น.ส.รุ่งทิวา คนสันทัด นักวิชาการประมง และน.ส.ชลดา รีอร่าม ผู้ช่วยนักวิจัย พร้อมด้วย นายศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ กรมประมง (ศพช.ปข.) ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินกิจกรรมเสวนาขยายผลองค์ความรู้ เรื่อง "การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน" ภายใต้โครงการ "การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรกุ้งมังกรเลน (Panulirus polyphagus) เพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิตและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน" ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม ดังนี้

▶️ วันที่ 16 ก.พ. 2566 (จัดกิจกรรมครั้งที่ 1) พบกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังนอกชายฝั่ง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่บริเวณอ่าวเหนา ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยมีการบูรณางานร่วมกันกับกำนันตำบลแหลมสัก (นายไซย์ดี้ย์ โรมินทร์) และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี (นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง) ในการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจ เช่น กุ้งมังกร ปลาทะเลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ปูม้า ปลิงทะเล และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่อุทยาน ทั้งนี้เพื่อให้ไปตามมาตรการ หรือกฏกติกาของอุทยานเพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 29 คน

▶️ 17 ก.พ. 2566 (จัดกิจกรรมครั้งที่ 2) พบกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน บ้านเกาะปู หมู่ที่ 2 (เกาะปู) ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยบูรณางานร่วมกันกับกำนันตำบลเกาะศรีบอยา (นายสำราญ ระเด่น) ในการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลองค์ความรู้ สู่กลุ่มเป้าหมายในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำที่จับได้จากการทำประมงอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 16 คน