สถานีวิจัยประมงคลองวาฬและสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมกับชาวประมงผู้เลี้ยงกุ้งมังกรและผู้รับซื้อกุ้งมังกร เพื่อดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC) ภายใต้โครงการ "การพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรกุ้งมังกรเลน (Panulirus polyphagus) เพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิตและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน" ที่สนับสนุนทุนดำเนินงานโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ทั้งนี้เพื่อ พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรกุ้งมังกรจากทะเลและจากการเพาะเลี้ยงนอกชายฝั่ง สู่การท่องเที่ยวเชิงวิถี การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

▶️ ในช่วงวันที่ 28-30 มิถุนายน 2565  นายวุฒิชัย อ่อนเอี่ยม หัวหน้าสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ นางสาวรุ่งทิวา คนสันทัด พร้อมทีมนักวิจัยได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC) ร่วมกับชาวประมงผู้เลี้ยงกุ้งมังกรและผู้รับซื้อกุ้งมังกร

 

ภาพลงพื้นที่ (1) เกาะยาวใหญ่ ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา
ภาพทีมผู้วิจัยลงพื้นที่บ้านเขาทอง ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่
ภาพทีมผู้วิจัยลงพื้นที่อ่าวเหนา ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่