สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้เรียนด้านจิตอาสาการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความเกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่ง, การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจท้องถิ่นเช่น การเพาะเลี้ยงหอยหวานและหอยหมาก ,การเพาะเลี้ยงปลิงทะเลขาวภายในโรงเพาะฟัก, การเรียนรู้เกี่ยวกับขยะทะเลและไมโครพลาสติก การจัดจำแนกประเภทของขยะ และการรณรงค์การเก็บขยะ และดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ความสำคัญของระบบนิเวศในมิติต่าง ๆ 

วันที่ 16 มิถุนายน 2566  บเจ้าหน้าที่จากสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามันได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรม ร่วมกันถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่ง, การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจท้องถิ่น การเรียนรู้เกี่ยวกับขยะทะเลและไมโครพลาสติก การจัดจำแนกประเภทของขยะ และการรณรงค์การเก็บขยะ และดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง ให้กับนักเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวน 70 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ความสำคัญของระบบนิเวศในมิติต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการแนะแนวการศึกษาต่อและแนวทางการประกอบอาชีพทางประมง