สถานีวิจัยประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นหน่วยงานสนับสนุนภาระกิจด้านการเรียนการสอนและการฝึกงาน  การวิจัย และบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน ซึ่งคณะประมงมีสถานีวิจัยประมงถึง 5 สถานี ได้แก่ สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม สถานีวิจัยประมงศรีราชา จังหวัดชลบุรี สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน  จังหวัดระนอง 

สำหรับการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศน้ำจืดและน้ำกร่อยให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นหรือระดับชาติคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานีวิจัยประมง 3 สถานี คือ สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม และสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ครอบคลุมด้านการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ผ่านกระบวนการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ  (ภาพตัวอย่างผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ)

ผลการดำเนินงานสผลการดำเนินงานสถานีวิจัยคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2564

โดยสรุปในปี 2564 กิจกรรมของสถานีวิจัยประมง คณะประมง  ที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนการสอนด้านระบบนิเวศน้ำจืดให้ชุมชน ดังต่อนี้

1) การฝึกงานและสหกิจศึกษาให้แก่นิสิตและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
    สถานีวิจัยประมงที่มีการจัดโปรแกรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศน้ำจืดและน้ำกร่อยให้แก่ชุมชนมี 3 สถานีที่เกี่ยวข้อง คือ สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน และสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ โดยให้การฝึกงานทั้งนิสิตคณะประมงและนักศึกษาจากสถาบันอื่นด้วย อาทิ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  เป็นต้น    โดยเน้นให้นิสิตได้พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและน้ำกร่อย เช่น การเตรียมบ่อ และการวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยการเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อทดลอง โดยตลอดทั้งปี 2564 มีนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษามากกว่า 200 คน

ภาพการฝึกงาน สถานีวิจัยสมุทรสงคราม
ภาพการฝึกงาน สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

2)  การพัฒนาโครงการพัฒนาวิชาการร่วมกับภาคเอกชน
     สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการดำเนินการ "โครงการการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพอาหารปลากะพงขาวในน้ำกร่อยในบ่อดิน" ภายใต้ โครงการพัฒนาวิชาการ ร่วมกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)  ซึ่งผลลัพธ์จากการศึกษาจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงและการจัดการคุณภาพน้ำที่เหมาะสมให้ชุมชนต่อไป 

ภาพการสุ่มเก็บผลการทดลองขนาดและน้ำหนักปลา ช่วงเดือน กันยายน 2564
ปลากะพงขาวในบ่อเลี้ยงมีน้ำหนักเฉลี่ย ประมาณ 800 กรัม

ในวันที่ 8 กันยายน 2564 บุคลากรของสถานีฯ ร่วมกันดำเนินการสุ่มชั่งน้ำหนักวัดขนาดเพื่อติดตามการเจริญเติบโตของปลากะพงขาวในกะพงขาวในบ่อดิน ที่อายุการเลี้ยง 5.5 เดือน ปลากะพงขาวในบ่อเลี้ยงมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 800 กรัม  ซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกชุก ดังนั้นต้องมีการตรวจคุณภาพน้ำเป็นประจำ เนื่องจากสัตว์น้ำอาจมีอาการป่วย ทางสถานีฯ มีแนวทางการป้องกันการเกิดโรคโดยการรักษาคุณภาพน้ำให้ดีอยู่เสมอ ร่วมกับการใช้จุลินทรีย์ และการเติมวัสดุปูนที่มีองค์ประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนต อย่างปูนมาร์ล หรือปูนโดโลไมต์ ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เดือนละ 1-2 ครั้ง พบว่าช่วยลดโอกาสเกิดโรคและลดความรุนแรงของโรคได้อย่างดี  

3)  ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นจัดโครงการเสริมสร้างทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
     สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  จัดเวทีประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม "บางสนโมเดล"  ในวันที่ 26 ธันวาคม 2564 โดยจะเริ่มขับเคลื่อนในปี พ.ศ. 2565 ภายใต้กรอบ "การพัฒนาตำบลบางสนสู่ตำบลแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรและประมง"  โดยการมีส่วนร่วมของคณะทำงานในแต่ละภาคส่วนทั้งภาคสถาบันการศึกษา หน่วยงานส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนที่ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่เริ่มกระบวนการ