นางสาว
นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์
Nantipa Pansawat
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
อาจารย์
1595
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
Ph.D. (Agro-Industrial Product Development) Kasetsart University, Thailand
วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
M.S. (Fishery Products) Kasetsart University, Thailand
วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
ฺB.S. (Fisheries) Kasetsart University, Thailand
การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การแปรรูปสัตว์น้ำ
Product Development, Fish Processing
Principles of Fish Processing, Fishery Product Development, Ingredients in Fish Processing, Research Method in Fishery Product Science and Technology
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาแซลมอน
Development of Salmon Fish Ball