029428644 ต่อ 126
นางสาว
นวพร วรรณวิศาล
์Nawaporn Wannawisan
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
อาจารย์
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
อาจารย์
2310
วท.ม.(เทคโนโลยีการบรรจุ)/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ประเทศไทย/2549
MS (Packaging Technology)/Kasetsart University/Thailand/2006
วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ)/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ประเทศไทย/2543
BS (Packaging Technology)/Kasetsart University/Thailand/2000
เทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์ประมง/การบรรจุเชิงอินเทลลิเจนท์/บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
Fishery Products Packaging Technology/Intelligent Packaging/Biodegradable Packaging
"- เทคโนโลยีการบรรจุผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Products Packaging Technology)
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงด้วยความร้อนสูง (Thermal Processing of Fishery Products)
- เทคโนโลยีซูริมิ (Surimi Technology)"
นวัตกรรมเทคโนโลยีของการยืดอายุการเก็บรักษาและการขนส่งของสาหร่ายพวงองุ่น ในเชิงการค้า
Innovative Technology on Shelf Life Extension and Transportation of Commercial Sea Grape (Caulerpa lentillifera)
"Wannawisan, W., Sane, A., Runglerdkriangkrai, J., Wilaipun, P. and Suppakul, P. 2018. Effects of mixed solvent and dye concentration on turmeric immobilized cellophane film potential used as a novel fish spoilage indicator. The proceedings of the International Conference on Food and Applied Bioscience. February 1-2, 2018. Chiang Mai, Thailand.

Wannawisan, W., Pathanasriwong, K., Wilaipun, P., Runglerdkriangkrai, J., Sane, A. and Suppakul, P. 2019. An Intelligent Colorimetric Indicator based Curcumin-Methylcellulose for Detecting Status of Sea Bass Fillets during Chilled Storage Condition. The proceedings of the 29th IAPRI Symposium on Packaging. June 11-14, 2019. Enschede, Netherlands."
ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล และนวพร วรรณวิศาล. 2558. ภาชนะบรรจุสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์. ใน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร.