0898915267
นาง
กังสดาลย์ บุญปราบ
Kangsadan Boonprab
ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
อาจารย์
3614
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D (Bioresources Science)/Applied chemistry resources/Tottori University/ ประเทศญี่ปุ่น/2546
Ph.D (Bioresources Science)/Applied chemistry resources/Tottori University/Japan/2003
วท.ม.(จุลชีววิทยา)/จุลชีววิทยา/มหาวิทยาเกษตรศาสตร์/ประเทศไทย/2538
M.S.(Microbiology)/Microbiology/ Kasetsart University/Thailand/1995
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)/เกษตรศาสตร์/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ประเทศไทย/2532
B.Sc. (Agriculture)/Agriculture/Prince of Songkla University/Thailand/1989
จุลชีววิทยา และ ชีวเคมีในผลิตภัณฑ์ประมง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ำ ระบบความปลอดภัยในอาหาร ผลิตภัณฑัณฑ์ประมงที่ไม่ใช่อาหาร การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสาหร่าย
Microbiology and Biochemistry in Fishery Products, Postharvest Technology, Food Safety System, Non-Food of Fishery Products, Applied Algal Resources
"Microbiology of Fishery Products (จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ประมง)
Marine Biotoxins (ชีวพิษทางทะเล)"
"ปี2020 การผลิตเครื่องดื่ม Biogel จากสาหร่าย (หัวหน้าโครงการ)
ปี2020 การผลิตสีน้ำโปสเตอร์จากกาวหนังปลาเพื่องานศิลปะ (หัวหน้าโครงการ)
ปี2020 การศึกษาเบื้องต้นเรื่องการขึ้นรูปผงหนังจากผลพลอยได้ของโรงงานอุตสาหกรรมหนังด้วยกาวจากหนังปลา (หัวหน้าโครงการ)
"
"รติกร สมิตไมตรี, จินตนา สและน้อย, กังสดาลย์ บุญปราบ. 2562. องค์ประกอบของสารสีในเนื้อหอยและปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในเปลือกหอยแมลงภู่ (Perna viridis) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435) 27(4): 706-716.

ทองทิพย์ วงษ์ศิลป์ , จินตนา สและน้อย, กังสดาลย์ บุญปราบ, Takashi Yoshikawa, Yuki Okamoto, Satoshi Ishikawa, Kazuya Watanabe 2559. การสะสมโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตในดินตะกอนบริเวณพื้นที่เพาะเลี้ยง หอยแครง (Anadara granosa) ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏร์ธานี (Abstract in English)"", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 24 (2): 309-319."
"Boonprab, K., Matsui, K., Akakabe, Y. et al. 11-Hydroperoxide eicosanoid-mediated 2(E),4(E)-decadienal production from arachidonic acid in the brown algae, Saccharina angustata. J Appl Phycol 31, 2719–2727 (2019). https://doi.org/10.1007/s10811-019-01776-y

Kangsadan Boonprab, Kenji Matsui, Naoya Kataoka, ""Preliminary study on bioethanol from fresh water algae, Cladophora glomerata (Sarai Kai) by
the fungus, Monascus sp. NP1"", Journal of Applied Phycology 30 (1) (2018) 1 -5

Kangsadan Boonprab, Kenji Matsui, ""Use of Monascus sp. NP1 for bioethanol production from Cladophora glomerata"", Journal of Applied Phycology
2018 (0nline) (2018) 1-8

Kangsadan Boonprab, Norishige Yotsukura, Yoshinori Katsuyama , Yusuke Takata, Tadahiko Kajiwara, ""APPROACH APPLICATION OF
BIOFLAVOR ALDEHYDE FROM KELP, SACCHARINA FOR ITS CRITERIA TAXONOMY"", Phycologia 56 (4) (2017) 21 -21

Wanninee Chankaew, Doungporn Amornlerdpison , Narissara Lailerd, Kangsadan Boonprab, ""New edible red macroalga, Caloglossa beccarii DeToni
from Thailand"", Phycologia 56 (4) (2017) 30 -30

Rapeeporn Reaksputi, Kangsadan Boonprab, Suriyan Tunkijjanukij, Jintana Salaenoi, ""Effect of difference on carotenoids accumulation in
phototrophic purple non-sulfur bacteria, Rhodopseudomonas sp."", IFABL,2016 International Forum-Agriculture, Biology, and Life Science 2016
(2016) (2016) 33-34
"
"หนังสือ
กังสดาลย์ บุญปราบ. 2560.ผลผลิตทางประมงจากสาหร่าย : กลิ่นรสทางชีวภาพจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีกลุ่ม Saccharina sp. ISBN 978-616-440-667-4 บ.แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด


ลิขสิทธิ์-International Copyrights

ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ""Kangsadan Boonprab. 2020. Hydroperoxides in the bio-aldehyde synthesis pathway of the brown algae Saccharina angustata. In Voleta Aubin (Ed.), Hydroperoxide properties, uses and reaction. (pp. 57-88). [e-book]. Nova Science Publishers, Inc, New York. Retrieved April 29, 2020, from https://novapublishers.com/my-account/downlods.[Book chapter: ISBN: 978-1-53617-637-7]"", Nova Science Publishers, Inc, New York. USA, 20202017

ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ""ผลผลิตทางประมงจากสาหร่าย : กลิ่นรสทางชีวภาพจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีกลุ่ม Saccharina sp."", ผศ. ดร. กังสดาลย์ บุญปราบ, 2017

ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ""Quality Index Method ระบบวิเคราะห์ความสดสำหรับปูแสมที่เก็บอุณหภูมิห้อง"", Kasetsart University, 2016

ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ""Quality Index Method ระบบวิเคราะห์ความสดสำหรับปูแสมที่เก็บรักษาในน้ำแข็ง"", Kasetsart University, 2016

ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ""เอกสารระบบ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)ของผลิตภัณฑ์ปูเค็มทางจุลชีววิทยา"", Kasetsart University, 2016


อนุสิทธิบัตร - International Petty Patent

ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Kenji Matsui, Naoya Kataoka, ""กระบวนการผลิตไบโอเอทานอลโดยใช้เชื้อราโมนาสคัสจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจี"", Kasetsart University, 2018

ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ""กรรมวิธีผลิตกาวน้ำจากหนังของปลา"", Kasetsart University, 2016
"
Kangsadan Boonprab. 2020. Hydroperoxides in the bio-aldehyde synthesis pathway of the brown algae Saccharina angustata. In Voleta Aubin (Ed.), Hydroperoxide properties, uses and reaction. (pp. 57-88). [e-book]. Nova Science Publishers, Inc, New York. Retrieved April 29, 2020, from https://novapublishers.com/my-account/downlods.[Book chapter: ISBN: 978-1-53617-637-7]