0814592125
นางสาว
เยาวภา ไหวพริบ
Yaowapha Waiprib
ข้าราชการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์
1473
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D.(Chemical Engineering) The University of Queensland Australia 2542
Ph.D./Chemical Engineering/The University of Queensland/Australia/1999
วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2534
M.Sc./Food Technology/Chulalongkorn University/Thailand/1991
วท.บ.(เทคโนโลยีอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย 2531
B.Sc./Food Technology/Chulalongkorn University/Thailand/1988
Advanced Professional Training/Industrial Biotechnology/Germany/2001
สารที่มีสมบัติเชิงฟังก์ชั่นจากผลพลอยได้การแปรรูปสัตว์น้ำ/ไคติน ไคโตซาน/เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร/ความปลอดภัยอาหาร
Functional ingredients from fish processing by-products/Chitin chitosan and related products/Food Biotechnology/Food Safety
"งานสอนหลัก
01265342 ความปลอดภัยและการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง Safety and quality assurance of fishery products
01254374 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้สัตว์น้ำ Utilization of fish by-products
01254521 วัตถุเจือปนอาหารในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ Food additives in fish and fishery products
01254531 เทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ประมง Fishery product biotechnology
งานสอนร่วม
01254271
หลักการดูแลหลังการจับและเทคโนโลยีทางผลิตภัณฑ์ประมง Principles of post-harvest & fishery products technology
01254461 หลักวิศวกรรมทางผลิตภัณฑ์ประมง Principles of fishery products engineering
01265462 หลักวิศวกรรมทางผลิตภัณฑ์ประมง ภาคปฏิบัติการ
Laboratory in principles of fishery products engineering
01254541 ความปลอดภัยอาหารและระบบการจัดการคุณภาพในโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ Food safety and quality management systems in fish processing plant
01256611 เทคโนโลยีสีเขียวด้านการประมง Green technology in fishery
"
สารที่มีสมบัติเชิงฟังก์ชั่นจากผลพลอยได้การแปรรูปสัตว์น้ำ
Functional Ingredients from Fish Processing By-Products
"ยาตรา จำปาเฟื่อง, เยาวภา ไหวพริบ และอนันต์ ทองทา. 2561. ผลของอุณหภูมิ และความเร็วไอน้าร้อนยวดยิ่งต่อปริมาณน้ำมันหอมระเหยและเคอร์คูมินอยด์ทั้งหมดของขมิ้นชันแห้ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 49(2), 145-148.
ยาตรา จำปาเฟื่อง, เยาวภา ไหวพริบ และอนันต์ ทองทา. 2559. ผลของอุณหภูมิและความเร็วไอน้ำร้อนยวดยิ่งต่อปริมาณน้ำมันหอมระเหยและเคอร์คูมินอยด์ทั้งหมดของขมิ้นชันแห้ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 47(2), 509-512.
ยาตรา จำปาเฟื่อง, เยาวภา ไหวพริบ และอนันต์ ทองทา. 2558. สภาวะที่เหมาะสมในการทำแห้งขมิ้นชันด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 46(3), 781-784.
"
"Jampafuang, Y., A. Tongta and Y. Waiprib. 2019. Impact of crystalline structural differences between α- and β-chitosan on their nanoparticle formation via ionic gelation and superoxide radical scavenging activities. Polymers. 11(12):2010.
Chintong, S., W. Phatvej, U. Rerk-Am, Y. Waiprib, and W. Klaypradit. 2019. In Vitro Antioxidant, Antityrosinase, and Cytotoxic Activities of Astaxanthin from Shrimp Waste. antioxidants. 8(5):128.
Pilantanapak, A., Y. Waiprib, P. Eadtem and W. Panbangred. 2017. Production of chitooligosaccharides with antibacterial potential via crude chitinase enzymes from marine fungi. Chiang Mai Journal of Science. 44(4): 1215-1221.
Aedtem, P., Y. Waiprib, A. Tongta, P. Wilaipun, N. Areechon, and M. Maita. 2016. Optimization of cultural process conditions for chitinase production by a soil isolate Streptomyces shandonggensis CTI105 using response surface methodology. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin. 40(3): 102-112.
Chongchittapiban, P., J. Borg, Y. Waiprib, J. Pimsamarn and A. Tongta. 2016. Development of simple kinetic models and parameter estimation for simulation of recombinant human serum albumin production by Pichia pastoris. African Journal of Biotechnology. 15(39): 2156-2165.
Chongchittapiban, P., J. Borg, Y. Waiprib, J. Pimsamarn and A. Tongta. 2016. On-line methanol sensor system development for recombinant human serum albumin production by Pichia pastoris. African Journal of Biotechnology. 15(42): 2374-2383.
"
"เยาวภา ไหวพริบ. 2558. ผลิตภัณฑ์ประมงจากผลพลอยได้, น. 353-374.ใน คณาจารย์ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง (บรรณาธิการ). วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร.
พงษ์เทพ วิไลพันธ์ และเยาวภา ไหวพริบ. 2558. ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ, น. 189-215. ใน คณาจารย์ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง (บรรณาธิการ). วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพมหานคร.
เยาวภา ไหวพริบ และวรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์. 2558. การใช้ประโยชน์ส่วนเหลือ “เปลือกกุ้ง” จากโรงงานอุตสาหกรรมกุ้งแช่เยือกแข็ง. Food Focus Thailand 10(110): 54-55.
"