วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
นางสาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์