นาย
ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล
Parinya Limviriyakul
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
รองหัวหน้าภาควิชา
อาจารย์
966
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. (Marine Biology), National Taiwan Ocean University, ประเทศไต้หวัน
Ph.D. (Marine Biology), National Taiwan Ocean University, Taiwan
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
M.Sc. (Marine Science), Graduate School, Kasetsart University, Thailand
วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
ฺB.Sc. (Packaging Technology), Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, Thailand
อนุกรมวิธานของกุ้งในแนวปะการัง, ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล, การดำน้ำลึกแบบ scuba
Coral reef shrimp taxonomy, Marine invertebrate biodiversity, Scuba diving
มนุษย์กับทะเล (Man and Sea), พรรณสัตว์น้ำ (Aquatic Fauna), ชีววิทยาของกุ้ง (Biology of Shrimps), การดำน้ำเบื้องต้น (Basic Scuba Diving)
ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร, นภาขวัญ แหวนเพชร, จิตติมา อายุตตะกะ และ ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล. 2562. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อประชากรหอยลาย (Paratapes undulates (Born, 1778)) และสัตว์พื้นทะเลชนิดเด่น บริเวณช่องเกาะช้าง จังหวัดตราด. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาประมง). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. น. 322-329.
"Limviriyakul, P., Tseng, L., Tsai, Y., Hwang, J.S. and Shih, T.W., 2020. Baseline diversity and host relationships of symbiotic caridean shrimps on the coast of northern Taiwan, southern East China Sea, prior to the establishment of a conservation area. Marine Biodiversity, 50, 35.

Tseng, L.C., Limviriyakul, P., Ho, P.H. and Hwang, J.S., 2018. The presence of Macromedaeus distinguendus (De Haan, 1835) (Brachyura, Xanthidae) in the shallow hydrothermal vent system off northeastern Taiwan. Crustaceana, 91, 879-895.

Limviriyakul, P., Tseng, L.C., Shih, T.W., and Hwang, J.S., 2016. Host selection and preferences of coral symbiotic crab Tetralia rubridactyla. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 485, 24-34.

Limviriyakul, P., Tseng, L.C., Hwang, J.S. and Shih, T.W. 2016. Anomuran and brachyuran symbiotic crabs in coastal areas between the southern Ryukyu arc and the Coral Triangle. Zoological Studies. 55, 1-14.

Limviriyakul, P., Tseng, L.C., Shih, T.W. and Hwang, J.S. 2015. Commensal shrimps of northeastern Taiwan. The Cross-Straits Workshop on Marine Biodiversity, September 1-2, 2015, Xiemen, China, P. 105."
"ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล. 2560. เอกสารประกอบการสอน วิชา 01255101 มนุษย์กับทะเล (Man and Sea). พิมพ์ครั้งที่ 3. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

จรวย สุขแสงจันทร์ และ ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล. 2558. Phylum Ctenophora. ใน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. พรรณสัตว์น้ำ. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล และ นวพร วรรณวิศาล. 2558. บทที่ 20 ภาชนะบรรจุสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์. ใน คณาจารย์ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง (บรรณาธิการ). วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์และ ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล. 2550. ใต้ทะเลมีความรัก: กำเนิดเต่ามะเฟือง. บ้านพระอาทิตย์, กรุงเทพฯ. 68 น.

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์และ ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล. 2550. ใต้ทะเลมีความรัก: ชั่วชีวิตหมึกกระดอง. บ้านพระอาทิตย์, กรุงเทพฯ. 72 น.

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์และ ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล. 2550. ครูมี่พาน้องหนีเที่ยวแนวปะการัง. รักลูก, กรุงเทพฯ. 212 น.

ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล และไพลินจิตรชุ่ม. 2550. คู่มืออันดามัน:

กุ้งทะเลไทย. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, กรุงเทพฯ. 330 น.
"
Thamrongnawasawat, T., Wisespongpand, P. and Limviriyakul, P. 2009. Reef Fauna of Thailand. Agricultural Research Development Agency (Public Organization) : Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok. 457 p.