0861124210
นางสาว
เยาวลักษณ์ มั่นธรรม
Yaowaluk Monthum
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
อาจารย์ (ดร.)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
อาจารย์
1766
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
Ph.D. (Marine Science), Faculty of Fisheries Kasetsart University, Thailand
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
M.Sc. (Marine Science), Faculty of Fisheries Kasetsart University, Thailand
วท.บ. (ประมง) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
B.Sc. (Fisheries), Faculty of Fisheries Kasetsart University, Thailand
ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาแพลงก์ตอนพืชทะเล/ไส้เดือนตัวกลมทะเล สัตว์พื้นทะเลขนาดกลาง
Biodiversity and Ecology of Marine Phytoplankton/ Marine Nematode, Meiobenthos
"01255417 แพลงก์ตอนพืชทะเล/Marine Phytoplankton
01255211 พรรณสัตว์น้ำ/ Aquatic Fauna
01255212 ปฏิบัติการพรรณสัตว์น้ำ/ Laboratory for Aquatic Fauna
01255351 สมุทรศาสตร์ทั่วไป/ General Oceanography
01255341 ชีววิทยาทางทะเล/ Marine Biology
01255441 ชีววิทยาน้ำกร่อย/ Biology of Brackish Water
01255411 จุลชีววิทยาทางทะเล/ Marine Microbiology
01252352 แพลงก์ตอนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/ Plankton for Aquaculture
01255525 ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล/ Marine Biological Diversity
01255541 นิเวศวิทยาแพลงก์ตอนพืชทะเล/ Ecology of Marine Phytoplankton
01255498 ปัญหาพิเศษ/ Special Problem
01255697 สัมมนา/ Seminar"
การสำรวจทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง
"วรนัทธ์ อินบัว เยาวลักษณ์ มั่นธรรม และ สันติ พ่วงเจริญ. ๒๕๖๒. การเปลี่ยนแปลงประชาคมของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณอ่าวไทยตอนใน ใน การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ หน้า ๔๖-๕๒.

มานะศักดิ์ เซ่งลอยเลื่อน เยาวลักษณ์ มั่นธรรม ไพลิน จิตรชุ่ม. ๒๕๖๒. การติดตามตรวจสอบแมงกะพรุนพิษบริเวณชายฝั่งตะวันออกของเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ หน้า ๗๗-๘๔

มานะศักดิ์ เซ่งลอยเลื่อน เยาวลักษณ์ มั่นธรรม ไพลิน จิตรชุ่ม และธันยพร อจลวิชกุล. ๒๕๖๐. แมงกะพรุนบริเวณชายฝั่งตะวันออกของเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ หน้า ๑๓๙-๑๔๕."
จิตรา ตีระเมธี อภิญญา ปานโชติ ณัฏฐวดี ภูคำ เยาวลักษณ์ มั่นธรรม สุนันท์ ภัทรจินดา. 2556. แพลงก์ตอนทะเลบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, บริษัทเวิร์ค สแควร์ จำกัด, กรุงเทพฯ. 106 หน้า