Yaowaluk Monthum
Publications
1. มานะศักดิ์ เซ่งลอยเลื่อน, เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, ไพลิน จิตรชุ่ม และธันยพรอจลวิชกุล. 2560. แมงกะพรุนบริเวณชายฝั่งตะวันออกของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยบูรพา 27-28 มีนาคม 2560 หน้า 139-145.

2. เยาวลักษณ์ มั่นธรรม และ นายวีรกิจ จรเกตุ. 2560. ไมโครแพลงก์ตอนพืชบริเวณปากแม่น้ำแม่กลองในช่วงที่มีเหตุการณ์การตายของกระเบนราหูในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม.ใน การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยบูรพา 27-28 มีนาคม 2560 หน้า 88.

3. Kei, W.M., S. Kahono, N. Fujiyama] J. Yokoyama, S. Hartini, S. Basnagala, Y. Monthum, R. Hashim and H. Katakura. 2016. Geographic distribution, host plants, and morphological variation of the currently radiating phytophagous ladybird beetle Henosepilachna diekei. Jour. Nat. Hist. 50(5-6):363-376
บทความทางวิชาการ
"วรนัทธ์ อินบัว เยาวลักษณ์ มั่นธรรม และ สันติ พ่วงเจริญ. ๒๕๖๒. การเปลี่ยนแปลงประชาคมของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณอ่าวไทยตอนใน ใน การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ หน้า ๔๖-๕๒.

มานะศักดิ์ เซ่งลอยเลื่อน เยาวลักษณ์ มั่นธรรม ไพลิน จิตรชุ่ม. ๒๕๖๒. การติดตามตรวจสอบแมงกะพรุนพิษบริเวณชายฝั่งตะวันออกของเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๙ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ หน้า ๗๗-๘๔

มานะศักดิ์ เซ่งลอยเลื่อน เยาวลักษณ์ มั่นธรรม ไพลิน จิตรชุ่ม และธันยพร อจลวิชกุล. ๒๕๖๐. แมงกะพรุนบริเวณชายฝั่งตะวันออกของเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ หน้า ๑๓๙-๑๔๕."