Jitraporn PHAKSOPA
Publications
1. รุจิรา สุขแสงจันทร์ , รังสิวุฒิ แก้วแสง, จิตราภรณ์ ฟักโสภา และ สุชาย วรชนะนันท์. 2561 การศึกษาปลา และคุณภาพน้ำ บริเวณชายฝั่ง จังหวัดระยอง, ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6. หน้า 504-512

2. สุชาย วรชนะนันท์, จิตราภรณ์ ฟักโสภา , ภาสิณี วรชนะนันท์ , เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ ,จรวย สุขแสงจันทร์ ,เยาวลักษณ์ มั่นธรรม , นภาขวัญ แหวนเพชร , สนธยา ผุยน้อย , นิภา กุลานุจารี และ มาโนช วงษ์สุรีย์รัตน์. 2561.ลักษณะของกลุ่มการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวทางทะเลกรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง, ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6. หน้า 775-782

3. ชนกพร คำพระ, ปกรณ์ หล้าสวัสดิ์, จิตราภรณ์ ฟักโสภา และ สุชาย วรชนะนันท์. 2561. การศึกษาลักษณะดินตะกอนและกระแสน้ำบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดระยอง, ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6. หน้า 401-410

4. รุจิรา สุขแสงจันทร์, สุชาย วรชนะนันท์, ภาสิณี วรชนะนันท์ และ จิตราภรณ์ ฟักโสภา. 2561.การศึกษาผลกระทบจากการจัดวางปะการังเทียมคอนกรีตทรงลูกบาศก์ที่มีผลต่อคุณภาพน้ำ ณ เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี, ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6. หน้า 411-418

5. รุจิรา สุขแสงจันทร์, สุชาย วรชนะนันท์, ภาสิณี วรชนะนันท์ และจิตราภรณ์ ฟักโสภา. 2561. การศึกษาผลกระทบจากเรือจมที่มีต่อคุณภาพน้ในช่วงฤดูมรสุมกรณีศึกษาเรือจมมัตโพน เกาะล้าน จ.ชลบุรี, ในเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. หน้า 606-613.

6. จิตราภรณ์ ฟักโสภา และ ปราโมทย์ โศจิศุภร. 2560 , การวิเคราะห์คุณลักษณะของคลื่นและการเปลี่ยนแปลงของแนวชายหาดตาบลเขารูปช้างจังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ. 2558 และ 2559, วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 22 (ฉบับที่ 3) กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2560, หน้า 397-409

7. จิตราภรณ์ ฟักโสภา, สุชาย วรชนะนันท์, ชนกพร คำพระ. 2559. การศึกษากระแสน้ำและตะกอนบริเวณแหล่งดำน้ำปะการังเทียมและเรือจมมัตโพนบริเวณเกาะล้าน จ.ชลบุรี, ในเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. หน้า 803-811