จิตราภรณ์ ฟักโสภา
นางสาว
อาจารย์ (ดร.)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล