นภาขวัญ แหวนเพชร
นางสาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ