จินตนา สและน้อย
นาง
รองศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล