นาย
ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
Thon Thamrongnawasawat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะประมง
อาจารย์
1200
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Ph.D. (Marine Science), James Cook University, ประเทศออสเตรเลีย
Ph.D. (Marine Science), James Cook University, Australia
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
M.Sc. (Marine Science), Chulalongkorn University, Thailand
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
B.Sc. (Marine Science), Chulalongkorn University, Thailand
"• นิเวศวิทยาทางทะเลและชายฝั่ง
• สัตว์ทะเลหายาก
• การจัดการทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวทางทะเล
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
• ขยะทะเล"
"• Marine and coastal ecosystem
• Marine endangered species
• Marine resources management and tourism
• Climate change
• Marine debris"
"• มนุษย์กับทะเล (Man and Sea)
• นิเวศวิทยาแนวปะการัง (Coral reef ecosystem)
• สัมมนา (Seminar)
• ชีววิทยาทางทะเล (Marine biology)
• พรรณสัตว์น้ำ (Aquatic fauna)"
การจ้างจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลในช่วงหลังสถานการณ์โควิด
"รัฐธีร์ ธนฐิติวราพงษ์ นภาขวัญ แหวนเพชร และ ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์. 2562. ประเภทการกินอาหารของปลาในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรี. วารสารวิจัยรามคำแหง (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 22 (2), น. 53-60.

วันเฉลิม สายชล ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ วิภูษิต มัณฑะจิตร. 2561. การศึกษาชนิดของสัตว์เกาะติดตามปัจจัยด้านความลึกและแสงบนเรือหลวงสัตกูด เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี ใน การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 กรุงเทพฯ.

สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธ์ ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ปิ่นสักก์ สุรัสวดี สุชาย วรชนะนันท์ สราวุธ สิริวงศ์. 2561. ความท้าทายความสำเร็จการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ประเทศไทย ภาคสอง ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6, 18 - 20 มิถุนายน 2561 บางแสน ชลบุรี.

อิ่มเอม ฮอเจริญชัย ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ วิภูษิต มัณฑจิตร. 2560. ชนิดและความชุกชุมของประชาคมสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายหาดทุ่งวัวแล่น หาดทรายรี และหาดบางมะพร้าว จังหวัดชุมพร. ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 กรุงเทพฯ.

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ วชิระ ใจงาม ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ กนกวรรณ ขาวด่อน. 2559. ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณหมู่เกาะล้าน พัทยา จ.ชลบุรี ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 1 - 3 มิถุนายน 2559 กรุงเทพฯ.

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ วชิระ ใจงาม และ ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์. 2559. การขุดรูแบบปิดและการกินอาหารใต้ดินของปูทหารใหญ่ (Mictyris thailandensis Davie, Wisespongpand & Shih, 2013) ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 1 - 3 มิถุนายน 2559 กรุงเทพฯ.

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ วชิระ ใจงาม ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ กนกวรรณ ขาวด่อน. 2559. ชีวประวัติเบื้องต้นของปูฤาษีจุดและพฤติกรรมการกินหอยเป็นอาหาร ใน การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 กรุงเทพฯ.

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ วชิระ ใจงาม ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ กนกวรรณ ขาวด่อน. 2558. ประชาคมปูในหาดหินและหาดทรายบริเวณหมู่เกาะล้าน จ.ชลบุรี และหมู่เกาะมัน จ.ระยอง ใน การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2558, กรุงเทพ.
"

"เอกสารประกอบการสอนวิชามนุษย์กับทะเล
เอกสารประกอบการสอนวิชาพรรณสัตว์น้ำ"