Thon THAMRONG-NAWASAWAT
Publications
1. พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, วชิระ ใจงาม ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ กนกวรรณ ขาวด่อน. 2559. ชีวประวัติเบื้องต้นของปูฤาษีจุดและพฤติกรรมการกินหอยเป็นอาหาร, น. 938-946. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

2. พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ วชิระ ใจงาม ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ กนกวรรณ ขาวด่อน. 2558. ประชาคมปูในหาดหินและหาดทรายบริเวณหมู่เกาะล้าน จ.ชลบุรีและหมู่เกาะมัน จ.ระยอง, น. 1333-1341. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาประมง). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

3. สุชาวดี ลีฟซีย์ ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ วิภูษิต มัณฑะจิตร. 2558. ระดับการฟอกขาวของปะการังก้อนชนิด Porites lutea หลังจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล บริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8 (1): 1-12.
บทความทางวิชาการ
"รัฐธีร์ ธนฐิติวราพงษ์ นภาขวัญ แหวนเพชร และ ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์. ประเภทการกินอาหารของปลาในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรี. วารสารวิจัยรามคำแหง (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 22 (2), น. 53-60.

วันเฉลิม สายชล ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ วิภูษิต มัณฑะจิตร. การศึกษาชนิดของสัตว์เกาะติดตามปัจจัยด้านความลึกและแสงบนเรือหลวงสัตกูด เกาะเต่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี ใน การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ กรุงเทพฯ.

สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธ์ ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ปิ่นสักก์ สุรัสวดี สุชาย วรชนะนันท์ สราวุธ สิริวงศ์. ความท้าทายความสำเร็จการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ประเทศไทย ภาคสอง ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6, 18 - 20 มิถุนายน บางแสน ชลบุรี.

อิ่มเอม ฮอเจริญชัย ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ วิภูษิต มัณฑจิตร. ชนิดและความชุกชุมของประชาคมสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายหาดทุ่งวัวแล่น หาดทรายรี และหาดบางมะพร้าว จังหวัดชุมพร. ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ กรุงเทพฯ.

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ วชิระ ใจงาม ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ กนกวรรณ ขาวด่อน. ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณหมู่เกาะล้าน พัทยา จ.ชลบุรี ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 1 - 3 มิถุนายน กรุงเทพฯ.

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ วชิระ ใจงาม และ ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์. การขุดรูแบบปิดและการกินอาหารใต้ดินของปูทหารใหญ่ (Mictyris thailandensis Davie, Wisespongpand & Shih, ) ใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 1 - 3 มิถุนายน กรุงเทพฯ.

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ วชิระ ใจงาม ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ กนกวรรณ ขาวด่อน. ชีวประวัติเบื้องต้นของปูฤาษีจุดและพฤติกรรมการกินหอยเป็นอาหาร ใน การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.

พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ วชิระ ใจงาม ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ กนกวรรณ ขาวด่อน. ประชาคมปูในหาดหินและหาดทรายบริเวณหมู่เกาะล้าน จ.ชลบุรี และหมู่เกาะมัน จ.ระยอง ใน การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 - 6 กุมภาพันธ์, กรุงเทพ
"