Publications
1. พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, วชิระ ใจงาม ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ กนกวรรณ ขาวด่อน. 2559. ชีวประวัติเบื้องต้นของปูฤาษีจุดและพฤติกรรมการกินหอยเป็นอาหาร, น. 938-946. ใน เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

2. พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์ วชิระ ใจงาม ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ กนกวรรณ ขาวด่อน. 2558. ประชาคมปูในหาดหินและหาดทรายบริเวณหมู่เกาะล้าน จ.ชลบุรีและหมู่เกาะมัน จ.ระยอง, น. 1333-1341. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาประมง). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

3. สุชาวดี ลีฟซีย์ ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และ วิภูษิต มัณฑะจิตร. 2558. ระดับการฟอกขาวของปะการังก้อนชนิด Porites lutea หลังจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล บริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8 (1): 1-12.