02-579-2924
นาย
ธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์
THANAKHOM BUNDHITWONGRUT
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อาจารย์
0501
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
Ph.D. (Biological Sciences), Chulalongkorn University, Thailand
วท.ม. (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
M.Sc. (Zoology), Chulalongkorn University, Thailand
วท.บ. (ประมง) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
B.Sc. (Fisheries), Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Thailand
ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของสัตว์กลุ่มกุ้งและปู
Biology and Ecology of Decapod Crustaceans
ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Basic Research Methods in Aquaculture)
"Bundhitwongrut, T., Thirakhupt, K. and Pradatsundarasar, A. 2014. Population ecology of the land hermit crab Coenobita rugosus (Anomura, Coenobitidae) at Cape Panwa, Phuket Island, Andaman coast of Thailand. Natural History Bulletin of the Siam Society 60(1): 31–51.

Bundhitwongrut, T., Thirakhupt, K. and Pradatsundarasar, A. 2015. Shell utilization by the land hermit crab Coenobita rugosus (Anomura, Coenobitidae) with notes on the first record of bivalve shell use. Natural History Bulletin of the Siam Society 60(2): 69–87.

Bundhitwongrut, T. 2018a. Shell occupation by the land hermit crab Coenobita violascens (Anomura, Coenobitidae) from Phuket Island, Thailand. Nauplius 26: e2018004.

Bundhitwongrut, T. 2018b. Unregulated trade in land hermit crabs in Thailand. Natural History Bulletin of the Siam Society 63(1): 27–40."