0819164291
นาย
เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์
เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อาจารย์
1247
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศไทย
D.Tech.Sc. (Aquaculture), Asian Institute of Technology (AIT), Thailand
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
Freshwater Aquaculture
การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำจืด (Breeding and nursing of aquatic animals) การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (Freshwater animals culture) การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืดขั้นสูง (Advanced freshwater aquaculture)