Publications
1. ธนพล ปั้นดี, วราห์ เทพาหุดี และเรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์. 2559. งบดุลของออกซิเจนของระบบการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในบ่อดิน, หน้า 619-627. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาประมง). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.

2. ธนิต เบี้ยแก้ว, วราห์ เทพาหุดี, เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ และนิติ ชูเชิด. 2559.ความสัมพันธ์ระหว่างแบคทีเรียวิบริโอ พาราฮีโมไลติคัสต่อคุณภาพน้ำ และตะกอนดินในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมร่วมกับปลานิลในระบบความเค็มต่ำ, หน้า 628-636. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาประมง). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.

3. รุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข, วราห์ เทพาหุดี และเรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์. 2559.ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการกินอาหาร คุณภาพน้ำและการใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติในการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในบ่อดิน, หน้า 637-647. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาประมง). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.

4. Aripin, S-A., O. Jintasataporn and R. Yoonpundh. 2558. Effects of Melatonin on Clarias macrocephalus Female Broodstock Performance. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) Volume 21 Issue 1.P129-137