สุขกฤช นิมิตรกุล
นาย
อาจารย์ (ดร.)
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ