0850167730
นางสาว
อัครศิริ แสงสว่าง
Akkarasiri Sangsawang
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
อาจารย์ (ดร.)
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อาจารย์
32563045
ปร.ด. (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
"Ecotoxicology of bivalves
Environmental toxicology and control
Aquaculture"