อุทัยรัตน์ ณ นคร
นาง
ศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ