วันที่ 23 ก.ค. 2563 ผศ.ดร. สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ (มก.) และทีมนักวิจัยคณะประมง เข้าพบ ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวย-การสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) และทีมงาน เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย ระยะที่ 2 ซึ่งมี อ.ดร. ธนัสพงษ์ โภควนิช จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นหัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย ระยะที่ 2 มีการพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการตรวจวัดทางทะเลอาธิเช่น ระบบสถานีตรวจวัดทางทะเลแบบโทรมาตร GOT001 ทุ่นติดตามกระแสน้ำหรือ“ทุ่นกระแสสมุทร” และระบบตรวจวัดต่อเนื่องแบบโทรมาตร รวมถึงการพัฒนาแบบจำลองกระแสน้ำและคุณภาพน้ำของอ่าวไทย เทคโนโลยี ข้อมูลและแบบจำลองที่เกิดขึ้น สสน. และ มก. จะได้นำมาพัฒนาต่อ-ยอดงานวิจัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำและการประมงของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยต่อไป