ส่งเสริมการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ คณะประมง
“ขยะที่เราสร้าง เราก็ต้องเป็นผู้จัดการ”
กิจกรรม “ขวดแลกเสื้อ สร้างรอยยิ้ม”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังในเรื่องความสาคัญในการจัดการขยะ การคัดแยกประเภทของขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ให้แก่บุคลากร และนิสิต
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร และนิสิตมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติได้รับรู้และมีประสบการณ์จริง
3. เพื่อเป็นการสร้างระเบียบวินัยในการปลูกฝังการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากร และนิสิต
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนิสิตและบุคลากร และการทำกิจกรรมจิตอาสา
5. เพื่อจัดการขยะที่เราสร้างก่อนลงสู่แหล่งน้ำ
ซึ่งโครงการได้จัดทำเสื้อจากเส้นใยของขวดพลาสติก ประเภทขวดน้ำดื่มชนิดใส (PET) จำนวน 12 ขวด ในการเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเสื้อ  Upcycling บุคลากรสนใจร่วมกิจกรรม “ขวดแลกเสื้อ สร้างรอยยิ้ม” ลงทะเบียนจองขนาดเสื้อได้ที่  https://forms.gle/iEjeos9rex2hLsHP6
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าของจะหมด จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน
กติกาการรวบรวมและคัดแยกขยะพลาสติกล้างสะอาด
    - ขวดพลาสติก 1 ขวด ได้ 2 แต้ม
    - บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ของร้านชอบปลาชุม 1 ชิ้น ได้ 2 แต้ม
    - แก้วพลาสติก 1 ชิ้น ได้ 1 แต้ม
    - บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กล่องอาหาร 1 ชิ้น ได้ 1 แต้ม
    สะสมให้ครบ 300 แต้ม นำมาแลกเสื้อ Upcycling ได้ 1 ตัว
รวบรวมที่หน่วยงานของท่าน โดยประธานคณะทำงานการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อนำพลาสติกไปคัดแยกเข้าธนาคารขยะต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารและธุรการ เบอร์ภายใน 644076