คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการจัดการขยะทะเลในเรือประมงและชุมชนประมงพื้นบ้าน โดยความร่วมมือกับกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้โครงการการเสริมสร้างการจัดการขยะในทะเลบนเรือประมงพื้นบ้านและครัวเรือนประมงเพื่อการลดขยะในทะเลอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป และกระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และดำเนินงานโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และ Expertise France (EF) โครงการนี้มีคณะนักวิจัยจากภาควิชาการจัดการประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล และผลิตภัณฑ์ประมง เป็นผู้ร่วมดำเนินการ โดยมีหัวหน้าโครงการ คือ ผศ. ดร. เมธี แก้วเนิน นอกจากนี้โครงการยังผลิตภาพยนตร์สั้น และโปสเตอร์เพื่อให้ความรู้และ 
รณณรงค์ให้เกิดการจัดการขยะทะเลอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาข้างต้นได้ที่ Link ด้านล่าง
แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการขยะทะเลฯ
https://fish.ku.ac.th/marine_debris/แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการขยะทะเลฯ.pdf

ภาพยนตร์สั้นการจัดการขยะทะเล
https://fish.ku.ac.th/marine_debris/Sea_Detective_FHD_Master.mp4
https://fish.ku.ac.th/marine_debris/Sea_Detective_4K_Master.mp4

 

POSTER 1
https://fish.ku.ac.th/marine_debris/POSTER_1.jpg

POSTER 2
https://fish.ku.ac.th/marine_debris/POSTER_2.jpg