ภาควิชาเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นผู้นำของโลกในการเลี้ยงกุ้งทะเล และสัตว์น้ำอื่นๆ
   
     วิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย ก้าวไปไม่แพ้ชาติใดในโลก บัณฑิตที่จบสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นผู้มีความสามารถนำหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยง อนุบาล และเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆ จึงสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการด้านโรคสัตว์น้ำ รวมถังการใช้สารเคมีกับสัตว์น้ำ การปรับปรุงพันธุ์ทั้งสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม หน่วยงานที่รองรับได้แก่ กรมประมง กรมควบคุมโรค กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน การประปารครหลวง ฯลฯ

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ 'ภาควิชาชีววิทยาประมง'

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะประมงมี 1 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)  โดยแยกเป็น 5 สาขา  โดยหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของภาควิชาชีววิทยาประมง คือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) สาขาชีววิทยาประมง (Fishery Biology)
 

 

การศึกษานิสิตของคณะประมง ในช่วง 1-2 ปีแรก วิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นวิชาในหมวดความรู้ทั่วไปของสายวิทยาศาสตร์(General education courses) หลังจากนั้นจึงจะได้ศึกษาในสาขาวิชาแกน และหมวดวิชาเฉพาะในแต่ละภาควิชา โดยมีรายละเอียดของหมวดวิชาเฉพาะของภาควิชาชีววิทยาประมง ดังนี้

01251211 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(Principles  of Aquaculture) 3 (3-0-6)
01251321 การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำจืด (Breedi ng and Nursing of Freshwater Animals) 3 (3-2-5)
01251322 การเพาะและอนุบาลสัตว์ทะเล (Breeding and Nursing of Marine Animals ) 3 (3-2-5)
0125323 การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (Freshwater Animal Culture)  3 (3-2-5)
01251324 การเลี้ยงสัตว์ทะเล (Mariculture) 3 (3-0-6)
01251351 คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Water Quality for Aquaculture) 3(2-2-5)
01251371 อาหารสัตว์น้ำ (Aquatic Animal Feed) 2(2-0-4)
01251372 อาหารสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ (Laboratory  in Aquatic Animal Feed) 1(0-3-2)
01251441 พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   (Aquaculture Genetics) 2(2-0-4)
01251442 พันธุศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาคปฏิบัติการ (Laboratory  in Aquaculture Genetics) 1(0-3-2)
01251462 การสร้างบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture Pond Construction) 3(2-2-5)
01251491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
(Basic Research Methods in Aquaculture)
3(3-0-6)
01251497 สัมมนา (Seminar) 1 1
01252312 แพลงก์ตอนวิทยา (Planktonology) 3 (3-2-5)
01252371 โรคและปรสิตของสัตว์น้ำ (Dieseases and Parasites of Aquatic Animals) 3 (2-2-5)
01252421 สรีรวิทยาของสัตว์น้ำ ( Physiology of Aquatic Anaimals) 3 (3-2-6)
01401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป (General Botany) 3(2-3-6)
01416311 หลักพันธุศาสตร์ (Principles of Genetics) 3 (3-0-6)
01416312 พันธุศาสตร์ ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Genetics) 1(0-3-2)

นอกจากนิสิตต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่กำหนดแล้ว นิสิตต้องมีชั่วโมงฝึกงานอย่างน้อย 200 ชั่วโมง และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม หรือมีจำนวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 50 หน่วยชั่วโมง ครบทุกประเภทกิจกรรม

ดูหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอื่นๆ

ชัชรี แก้วสุรลิขิต

ชัชรี แก้วสุรลิขิต

รองศาสตราจารย์

ชัชรี แก้วสุรลิขิต

รองศาสตราจารย์

ธนิษฐา ทรรพนันทน์

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

ธนิษฐา ทรรพนันทน์

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

จารุมาศ เมฆสัมพันธ์

จารุมาศ เมฆสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

จารุมาศ เมฆสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

ปรัชญา มุสิกสินธร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ปรัชญา มุสิกสินธร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

สมหมาย เจนกิจการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สมหมาย เจนกิจการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นิติ ชูเชิด

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

นิติ ชูเชิด

รองศาสตราจารย์ (ดร.)

เกรียงไกร สถาพรวานิชย์

เกรียงไกร สถาพรวานิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

เกรียงไกร สถาพรวานิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ไพลิน จิตรชุ่ม

ไพลิน จิตรชุ่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ไพลิน จิตรชุ่ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

พัชรี ครูขยัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

พัชรี ครูขยัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

สันติ พ่วงเจริญ

สันติ พ่วงเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

สันติ พ่วงเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จันทนา ไพรบูรณ์

จันทนา ไพรบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

จันทนา ไพรบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ปิยจิต ประทีปะเสน

อาจารย์

ปิยจิต ประทีปะเสน

อาจารย์

ถิรวัฒน์ รายรัตน์

ถิรวัฒน์ รายรัตน์

อาจารย์ (ดร.)

ถิรวัฒน์ รายรัตน์

อาจารย์ (ดร.)

ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่

ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)

ศิลป์ชัย มณีขัติย์

ศิลป์ชัย มณีขัติย์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ศิลป์ชัย มณีขัติย์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

จิระ ภูมิขนอน

พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2

จิระ ภูมิขนอน

พนักงานผลิตทดลอง ระดับ ส 2

อุมาพร บัวคำภู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อุมาพร บัวคำภู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผลงานของนิสิต ภาควิชาชีววิทยาประมง