โทร : +66 2579 2924
อุทัยรัตน์ ณ นคร
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D.(Genetics and Breeding in Aquatic Animals), Ehime University, JAPAN
วท.ม.(พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ , การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม


โทร : +662 942 8701
นิติ ชูเชิด
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Molecular Biotechnology), Hiroshima University, ประเทศญี่ปุ่น
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : สุขภาพสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ไวรัสวิทยา และ เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม


โทร : +66 2942 8644-5
กังสดาลย์ บุญปราบ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Bioresources Science), Yamaguchi University, ประเทศญี่ปุ่น
วท.ม. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประเทศไทย
Microbiology, Biochemistry in Fishery Product, Post harvest technology
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : จุลชีววิทยา และ ชีวเคมีในผลิตภัณฑ์ประมง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสัตว์น้ำ ระบบความปลอดภัยในอาหาร ผลิตภัณฑัณฑ์ประมงที่ไม่ใช่อาหาร การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสาหร่าย
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม


โทร : +66 2942 8644-5
เยาวภา ไหวพริบ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Chemical Engineering), The University of Queensland, ประเทศออสเตรเลีย
วท.ม. (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
วท.บ. (เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : สารที่มีสมบัติเชิงฟังก์ชั่นจากผลพลอยได้การแปรรูปสัตว์น้ำ ไคติน ไคโตซาน เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร ความปลอดภัยอาหาร
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม


โทร : +66 2561 4288
พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การศึกษา :
M.Sc. (Marine Sciences), University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น
วท.บ. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล, นิเวศวิทยาเคมีทางทะเล, อนุกรมวิธานปู, ขยะทะเล
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม


โทร : +66 2561 4288
จินตนา สและน้อย
หัวหน้าภาควิชา
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ :
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม


โทร : +66 2579 2924
สุภาวดี พุ่มพวง
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Fisheries and Wildlife Sciences), Virginia Polytechnic Institute and State University, USA
M.S. (Animal Science), University of California, Davis USA
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ, พันธุศาสตร์ปริมาณ, พันธุศาสตร์โมเลกุล, จีโนมิคส์สัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม


โทร : +66 2579 2924
ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Aquatic Biosciences), Tokyo University of Fisheries, JAPAN
วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, โรคและการวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ, ชีววิทยาโมเลกุลของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ำ, การประยุกต์ใช้โปรไบโอติกส์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
, การพัฒนาวัคซีนเพื่อการป้องกันโรคในสัตว์น้ำ, การผลิตโปรตีนเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคในสัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม


โทร : +662 942 8701
เกรียงไกร สถาพรวานิชย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Ecotoxicology) University of Stirling, ประเทศอังกฤษ
M.S. (Aquaculture), Asian Institute of Technology, ประเทศไทย
วท.บ. (ประมง),มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืน, เกษตรผสมผสาน, พิษวิทยาทางน้ำ, สรีรวิทยาของสัตว์น้ำ
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม


โทร : +662 942 8701
จันทนา ไพรบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยบูรพา, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : เทคโนโลยีชีวภาพของสาหร่าย
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม


โทร : +662 942 8701
ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
การศึกษา :
Ph.D. (Marine Biology), Victoria University of Wellington, ประเทศนิวซีแลนด์
M.S. (Agriculture), Kyushu University, ประเทศญี่ปุ่น
วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : สาหร่ายวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ วิวัฒนาการและวงศ์วานวิวัฒนาการเชิงโมเลกุล สายวิวัฒนาการเชิงภูมิศาสตร์
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม


โทร : 0954201472
เดชา ดวงนามล
ตำแหน่ง : นักวิจัยชำนาญการ
การศึกษา :
วท.ม. (วนศาสตร์)/ชีววิทยาป่าไม้/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ไทย
หัวข้อวิจัยที่สนใจ/ความเชี่ยวชาญ : นิเวศวิทยาป่าไม้
บทความทางวิชาการ : อ่านเพิ่มเติม