เปิดให้นักวิจัยสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2564 แบบออนไลน์

    ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Subscribe to งานวิจัยและนวัตกรรม