เปิดให้นักวิจัยสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2564 แบบออนไลน์

    ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในประเทศ จากคณะประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในประเทศ จากคณะประมง ป

Subscribe to งานวิจัยและนวัตกรรม