ขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในประเทศ

alt

ประกาศขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนท

สรุปขั้นตอนการขอรับใบรับรอง การอนุมัติให้ดําเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

alt
สรุปขั้นตอนการขอรับใบรับรอง การอนุมัติให้ดําเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพื่องานทาง

พิธีเปิดและส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนน้ำ (Floating Solar)

alt
alt
alt
alt
alt
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง

ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมวัดความยาวและประเมินน้ำหนักปลานิลแดงในกระชังในบ่อดินด้วยโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์

alt
ปกติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีจ้าเป็นจะต้องมีการชั่งน้ำหนักและวัดความยาวของสัตว์

Placeat accusamus quia quosta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iusto accusantium sapiente quam beatae earum voluptates illo magnam asperiores temporibus eligendi fugiat corrupti ipsa perspiciatis magni optio recusandae quos! Hic quos laborum maiores quia non doloribus aspernatur architecto qui esse saepe expedita possimus excepturi nobis ex cumque ipsam eum animi sequi ratione vero sint ipsum officia voluptas earum voluptatum!

Iusto accusantium sapiente quam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iusto accusantium sapiente quam beatae earum voluptates illo magnam asperiores temporibus eligendi fugiat corrupti ipsa perspiciatis magni optio recusandae quos! Hic quos laborum maiores quia non doloribus aspernatur architecto qui esse saepe expedita possimus excepturi nobis ex cumque ipsam eum animi sequi ratione vero sint ipsum officia voluptas earum voluptatum!

Provident distinctio tempora corporis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iusto accusantium sapiente quam beatae earum voluptates illo magnam asperiores temporibus eligendi fugiat corrupti ipsa perspiciatis magni optio recusandae quos! Hic quos laborum maiores quia non doloribus aspernatur architecto qui esse saepe expedita possimus excepturi nobis ex cumque ipsam eum animi sequi ratione vero sint ipsum officia voluptas earum voluptatum!

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาการสังเคราะห์แสงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านพืชน้ำ"

alt
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 คณะประมงโดย ผศ.ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิ
Subscribe to งานวิจัยและนวัตกรรม