alt

ประกาศขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในประเทศ จากคณะประมง ประจำปี 2563

    ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยเสนอโครงการมาที่เลขานุการคณะกรรมการวิจัย (ดร.ธนัสพงษ์ โภควนิช)
    ให้การสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 200,000 บาทต่อโครงการ

    คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1) ไม่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนใดในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในปีที่ขอรับทุน
2) เป็นผู้มีอายุการปฏิบัติงานในคณะประมงไม่เกิน 10 ปี หรือจบการศึกษาปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
3) เป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยคณะประมงมาแล้วไม่เกิน 3 ครั้ง
4) ในกรณีของโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ให้ยกเว้น

   ผู้ได้รับทุนต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารของฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 หรือเทียบเท่ากลุ่มที่ 2 ขึ้นไป จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องเป็น First author หรือ Corresponding author ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี หลังสิ้นสุดสัญญาการรับทุน
   ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน และดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี

Attach PDF