alt
12 มิ.ย. 2563 : เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมหารือและให้คำปรึกษากับทีมงานคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมทั้งรองคณบดี และหัวหน้าภาควิชาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน 5 สาขาวิชา รวมถึงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือของภาควิชาในการดำเนิน "โครงการวิจัยและพัฒนาระบบกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสำหรับวิสาหกิจชุมชน" เพื่อให้เป็นโครงการนำร่องในการสร้างแหล่งอาหารโปรตีน ยกระดับอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) บนพื้นฐาน/แพลต ฟอร์ม Biodiversity- Circular-Green, BCG Economy ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง